skip to Main Content

Odpowiedź Wojewody Podlaskiego z dnia 04.09.2002 r.

Stosownie do pisma z dnia 22 sierpnia br. w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie całego województwa uprzejmie informuję, że powstałe w wyniku suszy straty oraz istniejąca sytuacja nie uzasadnia wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) klęską żywiołową jest katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.
Zakres zdarzeń mimo, iż w wielu wypadkach bardzo uciążliwy i przynoszący szkody rolnikom nie daje możliwości zasadnego zastosowania ograniczeń praw i wolności obywatela i człowieka oraz innych nadzwyczajnych środków wynikających z postanowień ustawy o stanie klęski żywiołowej. Ustawodawca wyraźnie określa cel wprowadzenia stanu klęski żywiołowej (zapobieżenie skutkom katastrofy naturalnej oraz jej usunięcie) i nie pozostawia możliwości zastosowania interpretacji rozszerzającej w tym zakresie.
W związku z pogarszającą się sytuacją finansową wielu gospodarstw i bieżącymi kłopotami z utrzymaniem zwierząt, głównie bydła mlecznego na obszarach szczególnie zagrożonych, podjąłem decyzję o uruchomieniu Wojewódzkiej Komisji ds. szacowania szkód na trwałych użytkach zielonych tylko dla potrzeb kredytowania preferencyjnego. Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przygotował szczegółowy raport o bieżącej sytuacji w rolnictwie, który określa dość duże zróżnicowanie regionalne. Z raportu tego wynika, że najbardziej dotknięte skutkami suszy są obszary 40 gmin. Do tych gmin w dniu 30 sierpnia br. wystosowałem stosowne pisma informujące między innymi o zasadach obowiązujących przy powoływaniu Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolników, ubiegających się o preferencyjny kredyt „klęskowy”.
Zgodnie z zasadami udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania kredytu „klęskowego” preferencyjnego „przez klęskę żywiołową należy rozumieć szkody spowodowane suszą, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem, plagą gryzoni lub osuwiskami ziemi w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej” (zarządzenie Prezesa Agencji Nr 12 z dnia 17 kwietnia 2002 r.). W świetle przywołanego zapisu Komisja będzie dokonywała oszacowań strat powstałych na trwałych użytkach zielonych według ich stanu w dniu lustracji dla potrzeb produkcji zwierzęcej i w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw.
Jednocześnie informuję, że w związku z napływającymi sygnałami o klęsce suszy:

  1. Wystąpiłem do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie środków na pomoc socjalną oraz zrekompensowanie części utraty dochodów z tytułu umorzeń w podatku rolnym.
  2. Wystąpiłem do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyrażenie zgody na finansowanie kredytem preferencyjnym „klęskowym” możliwości zakupu pasz objętościowych dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.
  3. Wystąpiłem do Krajowej Komisji Porozumiewawczej o zwiększenie rezerwy ogólnej kwoty mlecznej dla województwa podlaskiego.
  4. Wystąpiłem do czterech Narodowych Parków i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z prośbą o udostępnienie rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą trwałych użytków zielonych do wykorzystania.
  5. Wystąpiłem do podmiotów zajmujących się przerobem surowców rolniczych oraz produkcją pasz, koncentratów i dodatków paszowych o nieodpłatne przekazywanie pasz lub ich sprzedaż po znacznie obniżonych cenach.

W zakresie odroczenia lub umorzenia IV raty składki KRUS wystąpiłem z prośbą do Oddziałów KRUS w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie.
Po szczególnym rozpoznaniu sytuacji będę czynił dalsze starania udzielenia stosownej pomocy dla gmin.
Proszę również Związek Gmin Wiejskich o wsparcie i pomoc w łagodzeniu skutków klęskowych spowodowanych długotrwałym okresem bezdeszczowym.

 

Marek Strzaliński
Wojewoda Podlaski

Back To Top