skip to Main Content

Pismo skierowane do Pana Marka Szczepańskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2004 r.

W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Podlaskiego o dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy na rok 2004 będącej w dyspozycji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej programu aktywizacji osób bezrobotnych pod nazwą „Doradca rolny w gminie”.
Przyznanie środków na powyższy cel jest zasadniczym warunkiem uruchomienia systemowej pomocy podlaskim rolnikom ułatwiającej przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004. Realizatorami przedsięwzięcia będą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Należy nadmienić, iż wypracowanie takiego systemowego działania jest ewenementem w skali kraju i jednocześnie doskonałym przykładem współpracy podmiotów rządowych i samorządowych na rzecz mieszkańców.
Program zakłada zatrudnienie w okresie marzec-sierpień 380 bezrobotnych w ramach robót publicznych, staży absolwenckich i interwencyjnych miejsc pracy przez podlaskie gminy, Podlaską Izbę Rolniczą i ODR. Dzięki fachowemu przeszkoleniu tych osób przez ODR i ARiMR znaczna część z nich uzyska szansę dalszego zatrudnienia, bądź też poprzez zdobytą wiedzę i doświadczenie będzie mogła uruchomić własną działalność gospodarczą.
Pozytywna decyzja Pana Ministra da zielone światło do realizacji przedsięwzięcia i będzie dobrym świadectwem gospodarowania środkami publicznymi.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast