skip to Main Content

Stanowisko w sprawie dramatycznie małej ilości środków strukturalnych na wsparcie inwestycji w infrastrukturę techniczną wsi podlaskich samorządów

Dnia 21 lipca 2004 r. podczas X Forum ZGWWP przyjęto stanowisko w sprawie dramatycznie małej ilości środków strukturalnych na wsparcie inwestycji w infrastrukturę techniczną wsi podlaskich samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich. Poniżej jego treść.

 

Wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apelują o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zdecydowanego zwiększenia możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na inwestycje infrastrukturalne ze środków strukturalnych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Jedynym miejscem gdzie możemy sięgnąć po fundusze unijne (np. budowa dróg, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków) jest działanie 3.1 w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Okazuje się, że na lata 2004 – 2006 jest tam bardzo mało środków. Dotyczy to szczególnie województwa podlaskiego gdyż w naliczaniu funduszy regionom zastosowano niekorzystny i krzywdzący tereny słabiej zaludnione przelicznik ludnościowy. Już pierwsza transza złożonych przez gminy podlaskie wniosków (na ok. 116 mln zł.) prawie dwukrotnie przewyższa cały limit środków (ok. 70 mln zł.) przeznaczony na 3 lata. Wyłania się nieoczekiwana prawda, że samorządy położone na obszarach wiejskich mogły liczyć na większe wsparcie swych zadań inwestycyjnych w latach poprzedzających wstąpienie Polski do UE niż obecnie. Nawet SAPARD, który miał być przecież funduszem „treningowym”, był relatywnie zasobniejszy.
Szacujemy, że środki przeznaczone na działanie 3.1 ZPORR w województwie podlaskim na lata 2004 – 2006, wystarczą na pokrycie jedynie 10% potrzeb. Samorządy dopingowane informacjami polskiego rządu o wielkiej ilości środków strukturalnych, przygotowują kolejne dokumentacje i kosztowne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków. Sytuacja pokazuje, że będą to pieniądze publiczne wydane niepotrzebnie, gdyż nie będzie funduszy na ich realizację.
Należy te sytuację szybko zmienić, bo jest ona dramatyczna. W następnych dwóch latach zamrą inwestycje na terenach wiejskich województwa podlaskiego, co może skutkować m.in. zahamowaniem rozwoju rolnictwa.
Jednocześnie wyrażamy swój protest przeciwko wypowiedziom przedstawicieli polskiego rządu o słabym przygotowaniu gmin do wykorzystania środków strukturalnych. Przykład gmin podlaskich pokazuje, że jest odwrotnie.
Wójtowie i burmistrzowie z województwa podlaskiego oczekują od rządu takich działań, które zapewnią możliwość sięgania przez nasze gminy wiejskie po środki strukturalne w wysokości, która pokryje realne potrzeby. Oczekujemy realizacji polityki równania szans a nie pogłębiania różnic między regionami.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

 

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 20.08.2004r.   pokaż  

Back To Top