skip to Main Content

Porozumienie o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2005

W dniu 9 lutego 2005 r. strony POROZUMIENIA tj.:

1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
– reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Mirosława Lecha
2. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
– reprezentowany przez p.o. Dyrektora Eugeniusza Stefaniaka
3. Podlaska Izba Rolnicza
– reprezentowana przez Wiceprezesa Izby Zbigniewa Dembowskiego
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– reprezentowana przez Dyrektora Wojciecha Szczepkowskiego

zgodnie postanawiają współpracować pomiędzy sobą, w celu udzielenia podlaskim rolnikom zorganizowanej pomocy ułatwiającej przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2005 i popularyzowania programu PROW i SPO. Realizacja POROZUMIENIA nastąpi poprzez podjęcie następujących czynności:
1.      Burmistrzowie i Wójtowie Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, którzy zadeklarowali chęć współpracy w zakresie realizacji przedmiotu porozumienia zorganizują odpowiednio w każdej z nich Gminne Punkty Informacji, jako miejsca świadczenia pomocy w przygotowaniu rolników do złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych i popularyzowania programu PROW i SPO. Punkty wyposażone zostaną w sprzęt niezbędny do realizacji zadania i oznakowane informacyjnie na zewnątrz.
2.      Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizując przedmiot POROZUMIENIA złoży do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapotrzebowanie zbiorcze w skali województwa na etaty w ramach aktywnych form  przeciwdziałania bezrobociu określone poprzez wskazanie niezbędnych potrzeb do organizacji pomocy przy przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe i popularyzacji PROW i SPO w odniesieniu do poszczególnych gmin.
3.       Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapewni w każdej gminie uczestniczącej w realizacji przedmiotu porozumienia pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie płatności obszarowych dla rolników mieszkających na jej terenie oraz popularyzacji PROW i SPO poprzez skierowanie swojego doradcy odpowiednio w każdej z nich do pracy w utworzonych Gminnych Punktach Informacji. Doradcy PODR będą także udzielać pomocy instruktażowej innym osobom świadczącym pracę w Gminnych Punktach Informacji.
4.      Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży zgodnie współdziałając przeprowadzą szkolenia przygotowujące osoby skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy do świadczenia pomocy rolnikom w przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe i popularyzowaniu PROW i SPO.
5.      Podlaska Izba Rolnicza w oparciu o swoje struktury powiatowe rozszerzy działania realizujące przedmiot porozumienia. W tym celu w swoich lokalnych siedzibach zorganizuje pomoc w przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe świadczoną przez osoby odpowiednio przeszkolone przez PODR i ARiMR.
6.  Strony POROZUMIENIA przyjęte zobowiązania zrealizują w następujących terminach:
a)     PODR i ARiMR przeprowadzą szkolenia wymienione w punkcie 5 w terminie od 21.02.2005 r. do 28.02.2004 r.
b)     Wójtowie Gmin utworzą Gminne Punkty Informacji w terminie do 28.02.2005 r. oraz złożą zapotrzebowanie do Powiatowych Urzędów Pracy na etaty w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w terminie do 15 lutego.
c)     Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapewni obsługę każdego z Gminnych Punktów Informacji poprzez skierowanie tam po jednym doradcy w każdej gminie biorącej udział w realizacji przedmiotu porozumienia w okresie od 01.03.2005 r. do 30.06.2005 r.
7.      Strony uzgadniają, że osoby świadczące pomoc w przygotowywaniu wniosków nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość merytoryczną informacji podanych przez rolników. Odpowiedzialność cywilną za składane we wnioskach oświadczenia ponoszą podpisujący się rolnicy. Zadaniem osób pomagających przygotować wnioski jest ograniczenie do minimum ryzyka popełnienia błędów w przygotowywanych przez rolników wnioskach.

                                                                        
Mirosław Lech
z upoważnienia Marek Skarżyński
Zbigniew Dębowski
Wojciech Szczepkowski

Back To Top