skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 06.04.2006 r.

Stanowisko I Regionalnego Kongresu Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, porusza bardzo istotne problemy związane z budową inwestycji liniowych w tym regionie. Pragnę zapewnić, iż w MTiB problemy te są znane i podejmowane są działania zmierzające do ich rozwiązania. Zarówno w Ministerstwie jak i w GDDKiA, jednostce bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację krajowej infrastruktury drogowej przeprowadzono istotne zmiany organizacyjne mające na celu wzmocnienie nadzoru nad realizacją procesów inwestycyjnych, ich usprawnienie oraz zwiększenie alokacji środków unijnych. Obowiązujące przepisy prawne, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, powodują obiektywne trudności w sprawnej realizacji wyznaczonych celów. Problem ochrony środowiska jest bardzo istotny w Województwie Podlaskim, gdzie znajduje się wiele obszarów szczególnie chronionych.                                                      
Obwodnice Augustowa i Wasilkowa były przygotowywane do realizacji przed wejściem w życie noweli ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw (UPoś). Jej obowiązywanie spowodowało, że w odniesieniu do realizacji wszystkich projektów w zakresie dróg krajowych, powstał wymóg przygotowania raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), nawet wtedy, gdy procedura została wszczęta przed dniem wejścia w życie nowelizacji UPoś. Zgodnie z art.48 ust.2 organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po uzgodnieniu z właściwymi organami (postępowanie przebiega w trybie art. Kpa). Dla przedsięwzięć drogowych i kolejowych należących do tzw. I grupy (kwalifikacja umieszczona w OOŚ) organami uzgadniającymi wydanie decyzji jest minister właściwy do spraw środowiska oraz państwowy wojewódzki inspektorat sanitarny. Ministerstwo Środowiska wstrzymuje wydanie opinii, nakazując dodatkowo, rozpatrzenie wariantu tunelowego przejścia Doliny Rospudy, jako rozwiązania alternatywnego. Może to świadczyć o tym, że wyklucza możliwość skorzystania z art.34 ust. l ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. pozwalającego na realizację inwestycji w zatwierdzonej lokalizacji ze względu na ważny interes społeczny lub gdy nie ma innej alternatywy lokalizacyjnej.                                    
W znowelizowanej Ustawie z 18 maja 2005 r. wprowadzono możliwość wnioskowania przez uprawniony podmiot o realizację inwestycji na dotychczasowych warunkach i inwestor skorzystał z tego zapisu. Wojewoda wydał decyzję pozytywną ale na skutek postępowania odwoławczego, wszczętego przez organizacje ekologiczne, Minister Środowiska ją unieważnił. Dlatego też na skutek wprowadzenia w znowelizowanej ustawie zapisu o potrzebie przedstawienia raportu oceny oddziaływania na środowisko w dowolnym okresie przygotowania inwestycji, inwestor musiał to uczynić przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.                                                    
Nie podchodzimy jednak do funkcjonujących obecnie uwarunkowań prawnych bezkrytycznie. Ministerstwo Transportu i Budownictwa uważa za konieczne rozważenie potrzeby nowelizacji obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, która przestanie obowiązywać zgodnie z zapisem jej Art. 45 z dniem 3 1 grudnia 2007 roku. Wynikiem nowelizacji powinno być to aby obejmowała ona swoim zakresem również inwestycje drogowe realizowane przez samorządy a okres jej obowiązywania został wydłużony do roku 2013. Podobnie w zakresie Ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.113.954), zdaniem resortu powinny być dokonane nowelizacje ułatwiające proces inwestycyjny. W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad zmianą Ustawy Prawo zamówień publicznych.                                            
Ponadto Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 27 z dnia 21 lutego 2006 roku powołał do życia Międzyresortowy Zespół do spraw Przeglądu Prawa w Zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadaniem Zespołu jest dokonanie przeglądy istniejących regulacji prawnych, między innymi pod względem możliwości uproszczenia i eliminacji przepisów wadliwych i niespójnych z regulacjami w polskim systemie prawnym. Istotne jest w tym działaniu wyraźne określenie podmiotom korzystającym ze środowiska ich uprawnień jak i obowiązków. Na stronie internetowej www.mos.gov.pl Minister Środowiska zamieścił Apel w sprawie składania postulatów zmian w szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska. Dostępny jest na niej również formularz karty postulowanych zmian. Zapraszam do skorzystania z możliwości przekazania swoich postulatów również w tej formie.                           
W dniu l marca br. odbyło się w MTiB spotkanie z przedstawicielami zarządców dróg różnych szczebli, w tym samorządowych, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Celem spotkania było omówienie problemów związanych z finansowaniem dróg samorządowych i zbadanie możliwości uzyskania dodatkowych środków na ten cel. Planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie podczas którego istnieje możliwość omówienia i ustalenia rozszerzenia programu o problemy związane z przygotowaniem inwestycji.

                                                                        

Podsekretarz Stanu
Piotr Stomma

Back To Top