skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zasad udzielania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku suszy

Dnia 7 sierpnia 2006 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie dezaprobaty metody zastosowanej przez polski rząd przy informowaniu społeczeństwa o zasadach udzielania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy. Poniżej jego treść.

 

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego pragnie wyrazić swoją dezaprobatę, co do metody zastosowanej przez polski rząd przy informowaniu społeczeństwa o zasadach udzielania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy.
Przede wszystkim brak było wcześniejszych konsultacji z przedstawicielami samorządów, a za jedną z głównych form pomocy podawane są ulgi i zwolnienia w opłatach podatku rolnego, mające być stosowane przez wójtów i burmistrzów.
Rząd nie bierze pod uwagę faktu, że klęska, która dotyka mieszkańców, wpływa również negatywnie na kondycję samorządów gminnych i również one powinny otrzymać wsparcie z budżetu państwa, czy to na pomoc socjalną, czy na działania prewencyjne: przygotowanie inwestycji retencyjnych, zbiorczych i indywidualnych systemów nawadniających, odbudowę urządzeń melioracyjnych.
Szafowanie hasłem masowych umorzeń podatku rolnego jest nieprzemyślane i czysto populistyczne. Zastosowanie takich ulg zaskutkuje nie wykonaniem planowanych na bieżący rok dochodów własnych gmin, a tym samym koniecznością rezygnacji z ujętych do realizacji zadań inwestycyjnych.
Ponadto, przy aktualnym stanie prawnym, wszelkie odroczenia i umorzenia należnych gminie podatków (w tym również rolnego) skutkują automatycznie zmniejszeniem naliczanej na następny rok przez Ministerstwo Finansów subwencji dla danego samorządu o kwotę zastosowanych przez niego w/w ulg.
Tak więc gminy, na których obszarze wystąpiła klęska suszy, nie tylko nie otrzymają wsparcia z budżetu państwa, lecz wg rządu same mają ponieść część ciężarów przy pomocy poszkodowanym. Natomiast budżet państwa zaoszczędzi w roku przyszłym kosztem samorządów środki w wysokości zastosowanych przez gminy ulg. Takie działanie jest sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami rządu o wzmożeniu działań zmierzających do szybszego rozwoju obszarów wiejskich.
Pragniemy podkreślić, że to przede wszystkim samorządy gminne odczuwają klęski dotykające ich mieszkańców, oczekują i udzielają wszelkiego możliwego wsparcia i to one będą głównym realizatorem pomocy kierowanej przez rząd. Jednak zastosowanie przez wójtów i burmistrzów powszechnych umorzeń podatku rolnego rolnikom poszkodowanym przez klęskę suszy, jest możliwe tylko w przypadku, gdy:
1)   podjęta zostanie decyzja o zwrocie gminom z budżetu państwa w 2006 roku utraconych z tego tytułu dochodów,
2)   nastąpi zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znosząca gminom negatywne skutki tych umorzeń w roku następnym.
Samorządy lokalne, będące od 1990 roku ostoją naszego państwa, oczekują od polskiego rządu szacunku i partnerstwa.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top