skip to Main Content

Stanowisko w sprawie powoływania sekretarzy i skarbników gmin

Dnia 17 stycznia 2008 r. wypracowano stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie powoływania sekretarzy i skarbników gmin. Poniżej jego treść.

 

 

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta.
Zatem tylko rada może powoływać i odwoływać skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) i sekretarza gminy. Powołania dokonuje się na czas nieoznaczony. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie (art. 69 i 70 § 1 k. p.). 
Niemniej jednak powołanie nie jest równoznaczne z aktem nawiązania stosunku pracy z sekretarzem lub skarbnikiem gminy. Dokonanie wyboru, mianowanie i powołanie są czynnościami powierzającymi konkretnym osobom określone funkcje publiczne. Po dokonaniu tych czynności następuje nawiązanie stosunku pracy przez uprawniony organ – tj. kierownika zakładu pracy – z osobą, której w powyższym trybie powierzono funkcję publiczną. Jednym z podstawowych uprawnień kierownika zakładu pracy jest ustalenie wynagrodzenia (składającego się z różnych elementów). Niedopuszczalne jest więc ustalenie wynagrodzenia przez radę gminy dla skarbnika i sekretarza gminy (wyr. NSA z 10 III 1995 r., II SA 1839/94 oraz II SA 1840/94). Dla skuteczności powołania wymagana jest także zgoda pracownika (art. 11 k. p.).       
Dziś, w sensie funkcjonalnym sekretarz nie różni się niczym od zastępcy wójta / zastępcy burmistrza, dlatego nie ma żadnego uzasadnienia dla odmiennego sposobu jego powoływania. 
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.     Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) to kierownik jednostki sektora finansów publicznych, czyli wójt /burmistrz/prezydent, (a nie rada gminy) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Natomiast zła współpraca wójta ze skarbnikiem, (powołanym przez radę gminy) może w wielu przypadkach doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności wójta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o uchylenie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia    8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Bronisław Dudka – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
2. Parlamentarzyści województwa podlaskiego
3. Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Back To Top