skip to Main Content

Stanowisko w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT

ZGWWP dniia 28 stycznia 2008 r. wysłał stanowisko do Ministra Finansów Pana Jana Vincenta-Rostowskiego w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT. Poniżej jego treść.

 

          
W imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uprzejmie proszę o wyrażenie stanowiska, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr.54, poz.535, ze zm./, ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników /Dz.U. z 2004 r Nr 269, poz.2681, ze zm /, status podatnika podatku VAT ma gmina jako samorządowa osoba prawna, czy urząd gminy jako jednostka organizacyjna obsługująca od strony techniczno – organizacyjnej gminę. Czy gmina i urząd ją obsługujący powinny stosować jednakowe oznaczenie NIP? Czy w związku z działaniami podejmowanymi przez urząd gminy w imieniu i na rzecz gminy – powinna być sporządzona jedna deklaracja dla celów VAT- przy braku możliwości prowadzenia odrębnych ewidencji księgowych i podatkowych? Czy faktury VAT powinny być wystawiane na gminę czy na urząd gminy?
Gmina jako osoba prawna nie ma wyodrębnionych własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na gminę zadania wykonywane są przy pomocy urzędu gminy.
Urząd gminy wykonuje wszelkie czynności wyłącznie na rzecz gminy lub w jej interesie i nie ma możliwości prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla gminy i urzędu odrębnie. Potwierdzają to między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz. U. Nr 142, poz.1020 /.
W praktyce różne urzędy skarbowe i izby skarbowe uznają za czynnego podatnika VAT:
1) wyłącznie gminę albo
2) zarówno gminę jak i obsługujący ją urząd gminy albo
3) wyłącznie urząd gminy
Brak jednoznacznego stanowiska w tej sprawie stwarza szereg trudności przy rozliczaniu przez gminy projektów zrealizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Gminy jako osoby prawne są beneficjentami regionalnych programów operacyjnych i są zobowiązane do przedłożenia do Urzędu Wojewódzkiego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego określającego czy beneficjent jest płatnikiem VAT i czy istnieje możliwość odliczania przez niego podatku VAT zapłaconego w ramach zrealizowanego projektu, co ma wpływ na wysokość przyznanej i wypłaconej dotacji.
Zdaniem Instytucji Pośredniczącej, przedmiotowe zaświadczenie powinno dotyczyć gminy, która jest beneficjentem, a nie jej urzędu, przy pomocy którego gmina realizuje projekt.
Bardzo prosimy o pilną odpowiedź i zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedstawionych wyżej kwestiach.
 
                                                                            

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Do wiadomości:
1.  Parlamentarzyści województwa podlaskiego
2.  Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Back To Top