skip to Main Content

Stanowisko w sprawie korzystania ze środków RPO WP

ZGWWP dniia 11 lutego 2008 r. wysłał stanowisko do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Zygmunta Dworzańskiego w sprawie korzystania ze środków RPO WP. Poniżej jego treść.

 

W imieniu gmin będących członkami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś V „Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska”, a w szczególności wnoszę o uchylenie zapisu  w brzmieniu:
„W przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach objętych interwencją PROW pomoc może być udzielona  tylko wtedy, gdy beneficjent nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW”
Zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego obecny zapis uniemożliwia jednostkom samorządowym położonym na terenach wiejskich korzystanie ze środków RPO WP w obszarach objętych wsparciem z  PROW.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego z dnia 05.03.2008 r.   pokaż

Back To Top