skip to Main Content

Odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31.03.2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia br., w sprawie wskazania źródła finansowania wydatku powstałego w wyniku konieczności przekazania w formie elektronicznej do Głównego Urzędu Statystycznego danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji podatkowej nieruchomości uprzejmie informuję,

iż w świetle obowiązujących w tej kwestii przepisów, a szczególnie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, póz.439 z późn. zm.) – nie ma możliwości refundacji przez GUS tych kosztów. Dane ze zbioru meldunkowego oraz zbioru ewidencji podatkowej nieruchomości mają być przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 r., wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. (Dz. U. Nr 210, póz. 1521 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 53 ustawy o statystyce publicznej przekazywanie danych statystycznych w formie i trybie określonym w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a w przypadku spisów powszechnych – w odrębnej ustawie, odbywa się odpowiednio na koszt podmiotu obserwacji statystycznej lub gestora systemu informacyjnego administracji publicznej albo prowadzącego rejestr urzędowy. W Programie Badań Statystycznych może być, w szczególnych przypadkach przewidziana odpłatność za wykonanie stałych, dodatkowych czynności przygotowywania i przekazywania określonych danych statystycznych. Taka odpłatność w ww. Programie Badań na rok 2008 nie została przewidziana, stąd brak tytułu do ponoszenia przez GUS dodatkowych kosztów kupna oprogramowania.
Ponadto uprzejmie informuję, iż projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych   był konsultowany w     uzgodnieniach międzyresortowych z Panem Mariuszem Poznańskim Przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich. Do GUS nie wpłynęły żadne uwagi co do zapisów zawartych w ustawie.
       


Dyrektor Departamentu 
Programowania i Koordynacji Badań 
Janusz Długoszewicz

Back To Top