skip to Main Content

Apel o przedłużenie funkcjonowania istniejących gminnych składowisk odpadów komunalnych

ZGWWP dnia 15 czerwca 2009 r. wysłał apel do Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego o podjęcie działań mających na celu przedłużenie funkcjonowania istniejących gminnych składowisk odpadów komunalnych. Poniżej jego treść.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w imieniu gmin naszego regionu, zwraca się z apelem o podjęcie działań mających na celu przedłużenie funkcjonowania istniejących gminnych składowisk odpadów komunalnych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) art. 33 ust. 5, 7, 8 nakłada na organ ochrony środowiska obowiązek wydania decyzji o zamknięciu składowisk odpadów niedostosowanych do wymogów przepisów o odpadach w terminie, który nie może przekraczać dnia 31 grudnia 2009 r.
Znaczna część gmin w województwie podlaskim nie jest w stanie spełnić wymogów przepisów o odpadach, gdyż przebudowa istniejących składowisk pochłonęłaby ogromne środki finansowe, a także konieczność budowy tymczasowych składowisk na okres prowadzenie prac dostosowawczych. Wszystkie gminy województwa przystąpiły do realizacji programów kompleksowego zagospodarowania odpadów stałych w tzw. Rejonach Funkcjonalnych Gospodarki Odpadami, których na terenie województwa powstanie 7.
Rozpoczęcie przyjmowania odpadów przez rejony nastąpi nie wcześniej niż w 2011 roku. Do tego czasu nieczystości stałe muszą być gdzieś składowane. Jeżeli składowiska dotychczasowe przestaną je przyjmować nietrudno wyobrazić sobie gdzie będą wywożone – do lasów, na łąki, do przydrożnych rowów odwadniających, cieków wodnych, bagien i rzek. Uważamy, że mniejsze straty dla środowiska naturalnego spowoduje dalsze funkcjonowanie dotychczasowych składowisk niż niekontrolowane wyrzucanie śmieci „gdzie się da”.
Województwo podlaskie jest szczególnie cennym terenem pod względem zasobów środowiska naturalnego. Znajdują się tu 4 parki narodowe, 4 parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz szereg rezerwatów przyrody. Puszcze Białowieska, Knyszyńska, Augustowska i Kurpiowska, obszary bagienne Biebrzy, Narwi, Pisy i Bugu wraz z rzekami, dorzeczami i jeziorami stanowią niepowtarzalne zasoby roślinne i siedliska ptaków, ssaków, płazów, gadów i ryb. Istnieje poważne zagrożenie, iż po zamknięciu składowisk gminnych powstaną setki dzikich wysypisk zagrażających tym cennym obszarom.
Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z gorącą prośbą o spowodowanie przedłużenia funkcjonowania dotychczasowych składowisk do czasu otwarcia Rejonów Funkcjonalnych Gospodarki Odpadami.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech 

 

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska z dnia 20.07.2009 r.   pokaż

Back To Top