skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zwiększenia alokacji na Województwo Podlaskie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ZGWWP dnia 8 lipca 2009 r. wysłał stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego w sprawie zwiększenia alokacji na Województwo Podlaskie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Poniżej jego treść.

W związku z zakończonym naborem wniosku do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zwracam się w imieniu gmin Województwa Podlaskiego o zwiększenie alokacji w ramach tego działania do wysokości 80% wszystkich środków przeznaczonych do wykorzystania przez samorządy Województwa Podlaskiego.

Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wynika, że złożone przez samorządy wnioski opiewają na kwotę ok. 194 mln zł. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007 – 2013 wysokość środków dla Województwa Podlaskiego wynosi 26 982 537 EURO, co daje w przeliczeniu na PLN kwotę 118 291 442. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” o przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Jednym z głównych kryteriów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jest wskaźnik zwodociągowania. W wypadku inwestycji wodociągowych przyjęta jest generalna zasada: im wyższy wskaźnik, tym mniej punktów.
Województwo podlaskie jest województwem o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na wodę zdatną do picia między innymi ze względu na wysoko rozwiniętą produkcję bydła mlecznego. Wydajność ujęć wodnych budowanych w latach 70-tych jest bardzo ograniczona ze względów technicznych i technologicznych. Istnieje pilna potrzeba przebudowy tych ujęć, aby zapewnić właściwe warunki gospodarowania wysoko specjalistycznym gospodarstwom rolnym. Wskaźnik zwodociągowania w żaden sposób nie odnosi się do dostępności do wody zdatnej do picia, a jedynie oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.
Problemem, z którym najczęściej borykają się nasze gminy jest 100% -owe zwodociągowanie oraz zbyt mała wydajność ujęć wody i zanieczyszczenia wody wymagające zmiany technologii uzdatniania. Ze względu na kryteria określone rozporządzeniem inwestycje takie są skazane na niepowodzenie, gdyż nie uzyskają punktów za wskaźnik zwodociągowania (3 punkty, które uzyska inwestycja kanalizacyjna przy takim samym wskaźniku). Gminy te nie mają również możliwości aplikowania do RPO, gdyż zgodnie z linią demarkacyjną muszą wcześniej wykorzystać środki w ramach PROW.
W związku z powyższym zwracam się z gorącą prośba do Pana Ministra o zwiększenie wysokości limitu środków na Województwo Podlaskie przeznaczonej na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do kwoty 44,5 mln EURO.

W imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Witold Liszkowski
Wójt Gminy Puńsk

 

Back To Top