skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

4 września 2009 r. wypracowano stanowisko XX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Poniżej jego treść.

Działając w imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku mając na uwadze interesy gmin, ponownie zwracamy się o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez uzupełnienie katalogu ustawowych wyłączeń z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących własność gminy, zajętych pod drogi wewnętrzne. Nie zgadzamy się z interpretacja zawartą w odpowiedziach na interpelację posłów naszego regionu, iż   wprowadzenie zwolnienia dla dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. Drogi te bowiem traktowane są jako drogi publiczne i tylko fakt braku środków finansowych na ich remont uniemożliwia zmianę ich kategorii, często przyczyną uniemożliwiającą nadanie tym drogom kategorii drogi gminnej jest nieuregulowany stan prawny co uniemożliwia ich komunalizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem brak jest podstaw do stwierdzenia, iż w tym przypadku dochodzi do naruszenia zasady wymagają zachowania proporcjonalności i sprawiedliwości dokonywanych zróżnicowań.

W obecnym stanie prawnym na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, póz. 844 ze zm.) wyłączeniu z podatku od nieruchomości podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Jak wynika z interpretacji tego przepisu wyłączenie to nie obejmuje natomiast dróg wewnętrznych.

Do zarządcy bądź właściciela terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna należy finansowanie budowy, przebudowy, remontów bieżących, utrzymania oraz oznakowania dróg wewnętrznych. Elementem tego finansowania jest również płacenie gminie podatku od nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna. Tak więc gmina, będąca zarządcą bądź właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna zobowiązana jest do uiszczania podatku płacić musi podatek od nieruchomości sobie samej. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochód własny gminy zgodnie z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Rada Gminy, ustalając stawki podatku od nieruchomości, może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Może zatem ustalić niższą niż przewidziana w ustawie stawkę podatku od nieruchomości dla gruntów wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne. Rada Gminy ma również możliwość wprowadzania zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości, a więc może wprowadzić zwolnienie dla dróg wewnętrznych.

Jednak w przypadku obniżenia stawki podatku bądź udzieleniu ulgi w podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych, skutek finansowy takiej decyzji jest wykazywany przez gminę w sprawozdaniu Rb-PDP – jako skutek decyzji gminy. O udzieleniu ulgi lub obniżeniu stawki, a nie jako wykonany dochód z danego tytułu. Zastosowanie wyżej omówionych ulg przez Radę Gminy ma taki sam wpływ na wielkość wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jak dochody wykonane, a od tego jak ukształtuje się wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg) i w danej gminie (wskaźnik G) zależy czy gmina otrzyma w ramach subwencji ogólnej kwotę wyrównawczą czy też nie. Również wysokość dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jednym z kryteriów stosowanym przy
ubieganiu się gminy o pozyskanie pomocy w ramach programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Reasumując zwracamy się z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia zwolnień ustawowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych. Wprowadzenie zwolnienia ustawowego spowodowałoby nie ujmowanie jego skutków w sprawozdaniu Rb-PDP i nie byłoby wliczane do potencjału dochodowego gminy. Nie spowodowałoby to wzrostu wskaźnika G, a w konsekwencji – w przypadku gmin, których wskaźnik G jest niższy od 92 procent wskaźnika Gg – spadku kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej jak też nie wpływałoby to na obniżenie punktacji przy ubieganiu się gminy o środki pomocowe. Nie zgadzamy się z interpretacją.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury
2. Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów
3. Stanisław Żmijan- Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP
4. Bronisław Dudka – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
5. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 29.10.2009 r.    pokaż

Back To Top