skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.01.2010 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 października 2009 r., znak 0011.02/09-09, przy którym przekazano stanowisko Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie odliczenia VAT przez samorządy korzystające ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, przesyłam następujące informacje.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 17 grudnia 2009 r., znak Fwe-023-213a/BG/2009/5854 przesłał do Ministra Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości objęcia stawką podatku 0% usług i towarów nabywanych w ramach działań PROW 2007 – 2013.
W załączeniu przesyłam kopię odpowiedzi udzielonej w powyższej sprawie przez Ministra Finansów, przesłaną pismem z dnia 22 grudnia 2009 r., znak PT3/063/16/693/LBE/09/1329.

 

Zastępca Dyrektora
Paweł Pacek


 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2009 r.

W związku z pismem Pana Ministra z dnia 17 grudnia 2009r. Nr Fwe-023-213a/BG/2009/5854, przy którym zostały przesłane uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości objęcia stawką podatku 0% usług i towarów nabywanych w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, uprzejmie informuję:
Przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, późn. zm.) uniemożliwiają państwom członkowskim swobodne kształtowanie preferencji podatkowych w podatku od wartości dodanej. Należy zaznaczyć, że zarówno ww. dyrektywa jak i Traktat Akcesyjny podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 90, póz. 864) nie przewidują możliwości stosowania po dniu akcesji innych niż przewidziane w tych aktach prawnych preferencji podatkowych, w tym rozwiązań w zakresie zwrotu podatku lub obniżonych stawek podatku. Wynegocjowane postanowienia art. 33 ust. 2 Traktatu Akcesyjnego pozwalały jedynie na kontynuowanie po dniu przystąpienia do Unii Europejskiej preferencji podatkowych stosowanych przed akcesją dla przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych przyznanych w ramach przedakcesyjnych programów PHARE, ISPA, SAPARD.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest programem realizowanym po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, do którego nie mogą mieć zastosowania preferencje podatkowe określone w § 8 i § 22 w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, póz. 1336).
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że propozycja Pana Ministra nie może być uwzględniona.

 

Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

Back To Top