skip to Main Content
Filipów Buduje Przyjaźń Transgraniczną

Filipów buduje przyjaźń transgraniczną

Od 19 marca 2010 r. Gmina Filipów w partnerstwie z litewskim Ośrodkiem Kultury w Elektrėnai rozpoczęła realizację projektu pn. „Poznajmy się – transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja społeczności Gminy Filipów i miasta Elektrėnai”.

 

 

Projekt powstał w odpowiedzi na problem niedostatecznego poziomu rozwoju kulturowego obszaru przygranicznego i mało efektywnych działań na rzecz promocji oraz rozwoju obszaru po obu stronach granicy. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki powstaniu Centrów Kultury obszarów pogranicza w Filipowie i Elektrėnai.
 

Projekt  jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Nadrzędnym celem projektu jest rozwój i poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w celu poprawy atrakcyjności, dostosowania bazy technicznej oraz rozwój współpracy transgranicznej poprzez zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych imprezach integracyjnych o charakterze kulturalnym.  

Cele szczegółowe:
1. Powstanie Centrów Kultury prezentujących dorobek kulturalny obszaru pogranicza;
2. Powstanie trwałej infrastruktury kulturalnej w postaci: remontu, modernizacji i wyposażenia sali widowiskowej w Gminie Filipów oraz zakupu sceny estradowej z nagłośnieniem dla Ośrodka Kultury w Elektrėnai, która będzie wykorzystywana do wspólnych działań i wspólnych celów współpracy transgranicznej.
3. Przygotowanie wspólnych polsko-litewskich przeglądów muzycznych oraz organizacja wymiany młodzieży w celu wspólnego poznania tradycji i kultury obu krajów, przełamania barier językowych i promowania współpracy transgranicznej.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 

ZAKOŃCZONE:
• Otwarcie projektu.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. w Elektrėnai  odbyła się konferencja otwarcia projektu.

REALIZOWANE:
• Centra Kultury obszaru pogranicza.
W budynku Urzędu Gminy Filipów trwa remont i modernizacja sali widowiskowej. Partner litewski zakupił profesjonalną scenę estradową wraz z nagłośnieniem. Dzięki  inwestycjom powstanie trwała infrastruktura kulturalna w postaci Centrów Kultury obszaru pogranicza przyczyniająca się do rozwoju obszaru przygranicznego. 

 

PLANOWANE:
• Przeglądy muzyczne.
  (Elektrėnai  – 06.07.2010 r.; Filipów – wrzesień 2010 r.)
W utworzonych w Filipowie i Elektrėnai Centrach odbywać się będą polsko-liewskie przeglądy muzyczne prezentujące dorobek kulturalny społeczności pogranicza. Występujący artyści będą mięli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się i promowania współpracy transgranicznej.
• Wymiana młodzieży.
Odbędzie się w dniach 21 – 26 lipca 2010 r. w Elektrénai na Litwie. Uczestnikami będzie młodzież szkolna z Polski i Litwy. Wymiana młodzieży będzie doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, przełamania barier i stereotypów, stworzy okazję do wymiany doświadczeń między młodymi ludźmi z Polski i Litwy. Ideą przewodnią będzie poznanie interkulturowe między Polską a Litwą, wymiana informacji i wzajemnych doświadczeń na temat realiów życia w obydwu krajach, pasji i zainteresowań rówieśników, ich życia codziennego.       
• Zakończenie projektu.
Konferencja zamykająca projekt odbędzie się w Filipowie.

Rezultaty projektu:
1. Międzynarodowa wymiana doświadczeń między partnerami;
2. Nawiązanie ścisłej współpracy między Gminą Filipów a Ośrodkiem Kultury w Elektrėnai;
3. Przełamanie stereotypów dotyczących barier kulturowych oraz zmniejszenie zahamowań w kontaktach z innymi;
4. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy oraz stworzenie możliwości wzajemnego poznania i zawierania przyjacielskich kontaktów;
5. Rozwinięcie doświadczeń w zakresie organizacji imprez w celu późniejszej organizacji przeglądów muzycznych na większą skalę oraz innych podobnych przedsięwzięć;
6. Integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Litwy z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów;
7. Powstanie trwałej infrastruktury kulturalnej w postaci Centrów Kultury przyczyniającej się do rozwoju obszaru przygranicznego.
Poprzez wspólną realizację projektu oraz wspólne integracyjne działania zamierzamy budować porozumienia między ludźmi, chcemy razem tworzyć i wzajemnie się od siebie uczyć, poznawać kulturę i historię obu narodów.

Partnerzy projektu:
• Gmina Filipów http://filipow.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=62
• Ośrodek Kultury w Elektrėnai http://kcelektrenai.progresas.lt/186,nuorodos-puslapis.html

Back To Top