skip to Main Content
Projekt "Sprawny Samorząd – Lepsza Polska II"

Projekt "Sprawny samorząd – lepsza Polska II"

Projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II” został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy 60 podlaskich urzędów administracji samorządowej poprzez wdrożenie systemu zarządzania rozwojem kompetencji pracowników samorządowych. W ramach projektu trwającego od sierpnia 2010 r. do stycznia 2012 r. przeprowadzono diagnozę potrzeb w zakresie usprawniania pracy urzędu opartą na metodologii Modelu Doskonałości EFQM. W efekcie analizy wyników badań ankietowych 60 urzędów województwa podlaskiego powstał raport „Potrzeby szkoleniowe kadr podlaskich urzędów administracji samorządowej – diagnoza”. Zapraszamy do zapoznania się z raportem on-line.

Diagnoza urzędów umożliwiła ustalenie min. luk kompetencyjnych pracowników. W oparciu o jej wyniki przeprowadzono cykl szkoleń dla 390 pracowników administracji samorządowej z 60 jednostek samorządu terytorialnego (59 urzędów miast i gmin, 1 starostwa powiatowego). Łącznie to 320 godziny szkoleniowe w 16 zakresach tematycznych:
– Zamówienia publiczne
– KPA po zmianach
– Lider w urzędzie- praktyczne aspekty funkcjonowania jednostki
– Kontrola zarządcza aspekty praktyczne
– Budowa strategii rozwoju lokalnego
– Organizacja i standardy pracy w urzędzie gminy
– Teczka urzędnika. Instrukcja kancelaryjna
– System motywacyjny i system oceny pracowników urzędu gminy
– Problematyka realizacji zadań publicznych za pośrednictwem dotacji w ujęciu prawnofinansowym i księgowym
– Instytucje absolutorium w gminie wg nowych przepisów ustawy o finansach publicznych
– Księgowość podatkowa i windykacja. Podatki lokalne
– Kadry i płace. Ustalanie i wypłata wynagrodzeń pracownikom samorządowym
– Zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane- gmina jako inwestor w procesie budowlanym
– Ochrona danych osobowych. Udostępnienie informacji publicznej
– Współpraca urzędu gminy z otoczeniem zewnętrznym
– Czystość i porządek w gminie po zmianach
Największym zainteresowaniem cieszyły się: zamówienia publiczne, KPA po zmianach, czystość i porządek w gminie po zmianach.

Kolejnym etapem projektu było zorganizowanie studiów podyplomowych z zakresu Prawa Administracyjnego dla 41 osób oraz z Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla 20 osób. Nauka trwała 2 semestry luty – grudzień 2011, a zajęcia prowadzili głównie pracownicy naukowi Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Ostatnim etapem projektu było pilotażowe wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w 5 wybranych urzędach: Korycinie, Perlejewie, Nowogrodzie, Małym Płocku i Wasilkowie, które uzyskały Europejskie Wyróżnienie – zaangażowanie w doskonalenie przyznawane przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością. Model Doskonałości EFQM stanowi swoisty wzór doskonałości organizacyjnej. Nie narzuca on jednak gotowych rozwiązań, a jedynie tworzy ramy jej osiągania. Koncepcja ma charakter dynamiczny: uczenie się i innowacje powodują wzrost potencjału, co w dalszej perspektywie ma przełożenie na osiąganie pozytywnych wyników przez organizację. Nowatorski system Modelu Doskonałości EFQM pozwolił usprawnić pracę, poprawić system zarządzania oraz wewnętrzną komunikację i skorzystać z bogatego doświadczenia instytucji europejskich.
Budżet projektu wyniósł 1 428 020 zł, udział w szkoleniach i studiach był bezpłatny.

7 września 2010 r. ZGWWP zorganizował w Białymstoku konferencję inaugurującą rozpoczęcie projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

24 stycznia 2012 r. podczas XV Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP w Białowieży odbyła się Konferencja podsumowująca zrealizowany projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”, na której zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkoleń. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Jest to już trzecia taka inicjatywa Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Poprzednie projekty: „Sprawny samorząd- lepsza Polska” oraz „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów” zakończyły się sukcesem i cieszyły dużym zainteresowaniem.

 

 

Back To Top