skip to Main Content
Projekt €Kontrola Zarządcza”

Projekt „Kontrola Zarządcza”

Związek zrealizował w Partnerstwie z firmą Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. projekt „Kontrola Zarządcza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt był realizowany w okresie październik 2010 – marzec 2012 r. Główną grupą docelową projektu były osoby fizyczne, zatrudnione w instytucjach publicznych i samorządowych działających na terenie województwa podlaskiego (250 osób), zajmujące się finansami publicznymi, które chciały poszerzyć wiedzę, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu stosowania międzynarodowych przepisów prawnych z zakresu kontroli zarządczej i audytu. Wnioskodawca zapewniał również opiekę nad dzieckiem osób biorących udział w szkoleniu, zapewniając miejsce do zabawy oraz opiekę profesjonalnej opiekunki do dzieci.
Dodatkowo projekt był skierowany do 50 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich (wójtowie, burmistrzowie, kierownicy, dyrektorzy referatów), dla których została zorganizowana 2-dniowa specjalistyczna konferencja, z wykorzystaniem najnowszych metod prowadzenia szkoleń, takich, jak: OPEN SPACE oraz LAYERING. Na konferencji uczestnicy mieli skonsolidowane zajęcia z zakresu wdrażania i stosowania właściwych procedur kontroli zarządczej i audytu.

Back To Top