skip to Main Content

Bezpłatne szkolenia z zakresu kontroli zarzadczej

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. w partnerstwie z Stowarzyszeniem audytorów Wewnętrznych IIA Polska  zapraszają na bezpłatne szkolenia w projekcie „KONTROLA ZARZĄDCZA – NOWOCZESNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SEKTOREM PUBLICZNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu kontroli zarzadczej – nowoczesnego narzedzia do zarządzania sektorem publicznym oraz międzynarodowego audytora wewnętrznego CGAP.

Poniżej przedstawiamy pełen zakres merytoryczny projektu oraz załączamy niezbędne dokumenty i informacje, które umożliwią prostą kwalifikację do grup szkoleniowych.

Bezpłatne szkolenia w projekcie

„KONTROLA ZARZĄDCZA – NOWOCZESNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SEKTOREM PUBLICZNYM”

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. w partnerstwie z Stowarzyszeniem audytorów Wewnętrznych IIA Polska  zapraszają na bezpłatne szkolenia w projekcie „KONTROLA ZARZĄDCZA – NOWOCZESNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SEKTOREM PUBLICZNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji do końca VIII 2013r. przez min. 95% spośród gr. 140 pracujących os. dorosłych spełniających wymogi projektu zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe – Poradnictwo zawodowe mające na celu przyporządkowanie gr. 120 UP do odpowiednich modułów szkoleniowych w zakresie wsparcia dodatkowego, w ramach szkolenia zawodowego ( 2h/os.)

2. Kurs rozwoju osobistego i interpersonalnego – Kurs ma za zadanie wypracować u 140 UP umiejętności łączenia i realizacji komunikacji wewnętrznej z komunikacją zewnętrzną; umiejętności przetwarzania tego co komunikują współpracownicy, podwładni, zwierzchnicy, zespół ludzi, otoczenie lub po prostu otaczająca rzeczywistość. Kurs ma na celu przełamanie barier u osób powyżej 50 r. życia w chęci zdobywania i podwyższania wiedzy i umiejętności. Ma też na celu zintegrowanie danej grupy, co w perspektywie czasowej ma zoptymalizować efektywność nabywanej wiedzy. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonego trenera ( max. 8h/dzień, weekendy)
 

3. Szkolenia zawodowe (KONTROLA ZARZĄDCZA) –

Zakres Podstawowy (łączny wymiar godzin 320 h) – obejmujący 40h obowiązkowych dla wszystkich Uczestników Projektu. Przykładowe tematy:

· Podstawy prawne kontroli zarządczej

· Środowisko wewnętrzne

· Zarządzanie ryzykiem

· Mechanizm kontroli

· Informacja i komunikacja

· Monitorowanie i ocena systemu kontroli

Zakres dodatkowy obejmujący 2 moduły (po 16 h) na osobę do wyboru dla wszystkich osób, które zdecydowały się  na szkolenia zawodowe Kontrola Zarządcza. Przykładowe tematy modułów:

·Planowanie strategiczne

·Konstruowanie i realizacji budżetu zadaniowego

·System zarządzania jakością CAF

·Prawo zamówień publicznych

·Rola, zadania i specyfikacja audytu wewnętrznego w administracji publicznej

·Inne wypracowane na spotkaniu Komitetu Sterującego

4. Szkolenia zawodowe CGAP – Szkolenia zawodowe CGAP skierowane do 20 UP, przygotowuje do uzyskania specjalistycznego Certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) przeznaczonego dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym. Egzamin sprawdza znajomość przez kandydata unikalnych cech audytu wewnętrznego w tym sektorze. Szeroki zakres programu podkreśla role audytora wewnętrznego we wzmocnieniu odpowiedzialności administracji publicznej i ulepszaniu usług w stosunku do społeczeństwa. Wymagania kwalifikacyjne CGAP to:

·Zdanie egzaminu CGAP

·Ukończone studia wyższe z dyplomem, co najmniej licencjata

·Posiadane min. 2-letniego stażu pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym

·Uzyskane referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata

Egzamin CGAP zawiera 125 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny.

· Standardy, ład, korporacyjny, podstawy ryzyka/kontroli

·Praktyki audytu w sektorze publicznym

·Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym

·Środowisko kontroli w sektorze publicznym

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową projektu będzie 140 os. w wieku powyżej 50 roku życia pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, służb cywilnych, w tym kadra kierownicza, posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu KC.

Deklaracja do pobrania i więcej informacji na temat organizowanego szkolenia na naszej stronie:

www.biznesiprawo.eu oraz w biurze projektu: ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok, Tel/fax: 85 732 – 02 – 58, e-mail: kontrola@biznesiprawo.nazwa.pl

Back To Top