skip to Main Content
Stanowisko W Sprawie Możliwości Wprowadzenia Nadkontraktacji W Działaniu €Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej” Realizowanego W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2007 € 2013

Stanowisko w sprawie możliwości wprowadzenia nadkontraktacji w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

29 listopada 2012 r. wypracowano stanowisko XXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie możliwości wprowadzenia nadkontraktacji w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, które skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej jego treść.

Mając na uwadze zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji na obszarach wiejskich, wykraczające poza dostępną alokację określoną Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie podziału środków, istnieje pilna potrzeba podjęcia działań, które ułatwią gminom realizacje inwestycji z zakresu wodociągowania i kanalizowania wsi.
Z zakończonego trzeciego naboru w  Województwie Podlaskim,  do zakontraktowania wszystkich wniosków, brakuje 29 177 184 zł. Obecna koniunktura w budownictwie powoduje, że wartość robót po przetargach spada niejednokrotnie o 50% wartości w stosunku do kosztorysu, a 35% jest już regułą. Szansą na realizację inwestycji w roku 2013 jest szybkie ogłaszanie przetargów i ustalenie realnej wartości zamówienia na podstawie złożonych ofert. Niestety, brak gwarancji finansowania inwestycji uniemożliwia przeprowadzenie procedur, gdyż bez wsparcia Programu niemożliwy jest montaż finansowy budżetu. Rozwiązaniem wydaje się być zgoda Pana Ministra na podpisanie umów na kwotę przekraczającą obecnie określoną alokację dla Województwa.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że w ramach tej samej Osi priorytetowej w działaniu „Odnowa i Rozwój Wsi” powstały oszczędności poprzetargowe w kwocie 5 826 993, 82 zł (wg stanu na 15.10.12). Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego widzi potrzebę przesunięcia tych pieniędzy oraz wszystkich powstających w tym działaniu oszczędności na działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Jednocześnie zwracamy uwagę na zbyt szczupłe środki finansowe, które zostały
w tej perspektywie przydzielone Województwu Podlaskiemu. Zapóźnienia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz konieczność odbudowy zdekapitalizowanych urządzeń oraz niewydajnych ujęć wody powodują, że rolnicy naszego Województwa coraz częściej borykają się z problemami jakości produkcji w gospodarstwach, szczególnie o profilu mleczarskim (w myśl reguły: dobra woda podstawą dobrej jakości mleka).
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wnosi więc o zgodę na dokonanie nadkontraktacji w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie
nie przekraczającej 20% dostępnych dla Województwa Podlaskiego środków.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2013 r.  

Back To Top