skip to Main Content

Stanowisko w sprawie uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej"

8 lutego 2013 r. wypracowano stanowisko XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”. Poniżej jego treść.

W związku z pracami zmierzającymi do określenia zakresu wsparcia w ramach działania opisanego w Art. 21 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego finansowania Wspólnej Polityki Rolnej zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia w planowanym obszarze wsparcia tzw. „infrastruktury powiązanej”. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej bardzo często wymaga dodatkowych inwestycji w postaci np. oświetlenia, budowy chodników czy też dojazdu. Bardzo często najcenniejsze obiekty położone są z dala od zabudowań i pozbawione są jakiejkolwiek infrastruktury towarzyszącej. Udostępnienie obiektów cennych ze względów np. historycznych wiąże się z koniecznością zapewnienia dostępu do nich oraz ich tzw. „ucywilizowania”. Do tego niezbędne jest zainwestowanie w infrastrukturę towarzyszącą.
Uważamy również, że zbyt dużą wagę przywiązuje się do projektów turystycznych kosztem obiektów rekreacyjnych, zapewniających właściwe warunki życia mieszkańców danego terenu. Postulujemy o wprowadzenie w zakresie wsparcia projektów z zakresu budowy i modernizacji obiektów rekreacyjnych, wykorzystywanych w głównej mierze przez mieszkańców, a spełniających jednocześnie funkcje turystyczne.
Ponadto proponowana maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu jest dyskusyjna i może ograniczać zamierzenia inwestycyjne wielu samorządów.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Back To Top