skip to Main Content
Projekt "Edukacja Nowych Szans W Gminie Płaska"

Projekt "Edukacja nowych szans w Gminie Płaska"

Projekt „Edukacja nowych szans w gminie Plaska” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2.

 

Celem projektu było stworzenie warunków rozwoju uczniom klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płaskiej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w okresie VIII.2012-VII.2013.
W ramach projektu przeszkoliliśmy 27 nauczycieli z nowoczesnych metod pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i środków dydaktycznych, gdzie gł. nacisk położono na indywidualizację pracy, zdolności ucznia i sukces edukacyjny. Działaniami projektu objęliśmy 75 uczniów, którzy chętnie uczęszczali na dodatkowe zajęcia rozwijające wg. ośrodków zainteresowań: kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Uczniów niepełnosprawnych objęto programem indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci tablic interaktywnych, projektorów, wizualizera, drukarki wielofunkcyjnej, kamer i słuchawek, co umożliwiło uczniom udział w zajęciach z informatyki i języka angielskiego z wykorzystaniem platformy–e-learningowej oraz korzystanie z konwersacji w formie on-line. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z psychologiem, logopedą i gimnastyce korekcyjnej.
Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w której uczestniczyło 64 uczniów.
Budżet projektu wyniósł 234 486 zł.

Back To Top