skip to Main Content

Stanowisko dotyczące utworzenia specjalnego „Podlaskiego wojewódzkiego programu budowy i modernizacji dróg rolniczych”

15 grudnia 2014 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko XXIX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotyczące utworzenia specjalnego „Podlaskiego wojewódzkiego programu budowy i modernizacji dróg rolniczych”. Poniżej jego treść.

 

Zebrani podczas XXIX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  wójtowie i burmistrzowie postulują do Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego o utworzenie i uruchomienie już od 2015 roku nowego działania pod nazwą np. „Podlaski wojewódzki program budowy i modernizacji dróg rolniczych”. Środki finansowe przeznaczone na ten cel mogłyby się składać z dochodów budżetu samorządu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, pobieranych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wkładem własnym Województwa. Proponujemy relację 1:5, co dawałoby roczny budżet programu w wysokości 5-6 mln zł. Należałoby przyjąć proste zasady przyznawania i rozliczania wsparcia, podobne do obowiązujących obecnie przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (uchwała Nr XXXIV/420/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczące budowy i modernizacji dróg. Uważamy za stosowne wprowadzenie, obok ograniczenia dotacji do wysokości 50% kosztów zadania, również jej górnej granicy, np. do 100 000 zł. 

Utworzenie w/w programu byłoby nowatorskim działaniem w skali kraju i konkretnym krokiem w kierunku zacieśniania współpracy między Samorządem Województwa Podlaskiego a samorządami gminnymi oraz rozwoju obszarów wiejskich, niezwykle ważnym dla naszego regionu.

Specyfiką Województwa Podlaskiego jest ogromna i niedofinansowana sieć dróg lokalnych, obok której istnieje ponad 10 000 km, będących w fatalnym stanie, bądź istniejących jedynie w ewidencji gruntów, dróg rolniczych – dojazdowych do pól. Postępujący w ostatnich latach szybki rozwój gospodarstw rolnych i coraz nowocześniejszy sprzęt będący w posiadaniu rolników, powodują pilną konieczność inwestycji w te drogi. Gminy bez odpowiedniego wsparcia nie są w stanie podołać potrzebom.

Utworzenie wspomnianego programu (przy budżecie 5-6 mln zł rocznie) skutkowałoby budową i modernizacją ok. 100 km dróg rolniczych rocznie. Nie rozwiąże to oczywiście problemu natychmiast, ale może stać się jednym z istotnych elementów działań Samorządu Województwa Podlaskiego w kierunku rozwoju obszarów wiejskich.  

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

 

Do wiadomości:
1) Marian Czesław Szamatowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
2) Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego
3) Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej

 

Odpowiedź Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11.02.2015 r.    pokaż 

 

Podlaska Izba Rolnicza w pełni popiera Stanowisko ZGWWP dotyczące utworzenia specjalnego „Podlaskiego wojewódzkiego programu budowy i modernizacji dróg rolniczych”   pokaż

Back To Top