skip to Main Content
XVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 12-13 lutego  2015 r. odbyło się w Białowieży XVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyła w nim rekordowa ilość 87 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości, razem ponad 110 osób.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2014, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2015. Najważniejszym punktem pierwszego dnia obrad było wybranie nowych władz Związku na kolejną kadencję. Mirosław Lech, dotychczasowy szef ZGWWP, został wybrany nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wybrano także Zarząd V kadencji i Komisję Rewizyjną. Dyskutowano m.in. o : możliwościach pozyskania środków na szeroko rozumiany rozwój gmin; zmniejszaniu dotacji rządowych na realizację zadań zleconych; założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Zostały zaprezentowane zamierzenia Związku na 2015 r. Wójtowie i burmistrzowie rozmawiali także o włączeniu się ZGWWP w obchody 25-lecia powstania samorządu terytorialnego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Zgromadzenia oraz relacji filmowej.

Wypracowano:

Stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw    pokaż

Stanowisko w sprawie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków, których rezultatem jest przekwalifikowanie gruntów zabudowanych budynkami pełniącymi funkcje rekreacyjne na nieruchomości służące celom mieszkalnym   pokaż

Pismo do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o zmianę przedmiotowego pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych gdzie występuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych do niezbędnego minimum    pokaż

Pismo do Zarządu Województwa Podlaskiego z wnioskiem o uznanie kosztów przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej za koszty kwalifikowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020    pokaż

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 13.04.2015 r.     pokaż 

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące utrzymania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jako Instytucje Wdrażające w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020    pokaż

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.03.2015 r.    pokaż 

Wyniki wyborów  pokaż

Bilans ZGWWP za 2014 rok.   pokaż

Rachunek wyników za 2014 rok.   pokaż

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat ZGWWP za rok 2014.   pokaż

Sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w 2014 roku.   pokaż 

 

Back To Top