skip to Main Content

Wniosek o uznanie kosztów przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej za koszty kwalifikowane

12 marca 2015 r. wysłano pismo do Zarządu Województwa Podlaskiego z wnioskiem o uznanie kosztów przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej za koszty kwalifikowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej jego treść.

 

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwraca się z wnioskiem o uznanie kosztów przygotowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej za koszty kwalifikowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Dotychczasowe wytyczne kwalifikalności uznawały za koszty kwalifikowane przygotowanie:

– biznes planu lub studium wykonalności,

– oceny oddziaływania na środowisko,

– map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, 

– innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem wymaganym dla realizacji projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i można go traktować jako dokument przygotowawczy dla realizacji tych zadań. 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego

Mirosław Lech

 

 

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 13.04.2015 r.    pokaż

Back To Top