skip to Main Content
XXX Forum ZGWWP, Miedzynarodowe Forum Samorządów Wiejskich

XXX Forum ZGWWP, Miedzynarodowe Forum Samorządów Wiejskich

W dniach 3-4 września 2015 r. w Suwałkach odbyło się XXX Forum ZGWWP połączone z Międzynarodowym Forum Samorządów Wiejskich. Fundacja Polityki Rozwojowej była – wraz ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – współgospodarzem spotkania, w którym uczestniczyło 78 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich i zaproszonych gości.

Wśród nich był m.in. : Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Wicewojewoda Wiesław Żyliński, Marszałek Mieczysław  Kazimierz Baszko, Jerzy Leszczyński – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Krzysztof Kaca – Dyrektor Oddziału Analiz i Programowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, st. bryg. Antoni Ostrowski – Państwowy Komendant Wojewódzki PSP. W spotkaniu również uczestniczyli  samorządowcy i przedstawiciele instytucji wspierających samorząd z Turcji, Estonii, Finlandii, Węgier, Słowacji i Czech, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Białorusi.

Pierwszego dnia poruszano kwestie suszy, mówiono o zmianie  ustawy aktach stanu cywilnego, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności, o pozyskiwaniu środków z PROW, RPO i środkach  transgranicznych. Dyskutowano na  temat zakresu współpracy z Państwową Strażą Pożarną w ramach wspierania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również o obecnej i planowanej na rok 2016 oferty PFRON skierowanej do wiejskich samorządów, mieszkańców i przedsiębiorców. Drugi dzień poświęcony był Międzynarodowemu Forum Samorządów Wiejskich zorganizowanemu wspólnie z Fundacją Polityki Rozwojowej.

Międzynarodowe Forum Samorządów Wiejskich w Województwie Podlaskim jest elementem projektu Innowacyjne narzędzia kreowania i wsparcia współpracy międzynarodowej podlaskich samorządów – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Morza Bałtyckiego / Obszaru Sąsiedztwa / Partnerstwa Wschodniego finansowanego realizowanego ze środków MSZ RP w ramach programu „Obywatelski i samorządowy wymiar dyplomacji publicznej”

Tematem Forum był m.in. zakres możliwej współpracy międzynarodowej samorządów polskich oraz szanse na nawiązywanie partnerstw międzynarodowych.

Podczas Forum rozmawiano zarówno o potrzebach beneficjentów w krajach znajdujących się w obszarze Partnerstwa Wschodniego (przede wszystkim Białoruś, Gruzja, Ukraina, Mołdowa) i krajach Południowego Sąsiedztwa – ze szczególnym uwzględnieniem Tunezji. Samorządowcy i organizacje pozarządowe z tych krajów chcą korzystać zarówno z polskich doświadczeń transformacji ustrojowej, jak też poznawać najciekawsze praktyki dotyczące zarządzania gminą.

Do szczególnie promowanych przedsięwzięć, sprzyjających budowie demokracji i wspierających społeczeństwo obywatelskie należą m.in. budżety partycypacyjne, zlecanie zadań samorządu organizacjom pozarządowym, instrumenty służące przejrzystości budżetów lokalnych, ale też wsparcie przez samorządy przedsiębiorczości lokalnej, wspieranie inwestycji, działania na rzecz modernizacji i informatyzacji terenów wiejskich.

Najciekawsze inicjatywy z tego zakresu były przedstawione podczas Forum, w nadziei, że będą one źródłem inspiracji dla samorządowców z Podlasia. Druga część Forum poświęcona była możliwościom, jakie daje współpraca międzynarodowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego i Południowego Sąsiedztwa.

Do tej części zostały zaproszone samorządy i organizacje, które już uczestniczą we współpracy międzynarodowej. Rozmawiano z nimi zarówno o finansowaniu tej współpracy – w ramach licznych mechanizmów finansowanych przez UE i kraje Unii Europejskiej, jak o korzyściach które daje taka współpraca. W tej części w panelu uczestniczyli eksperci z Węgier, Czech, Słowacji i Finlandii.

Podczas Forum prezentowano narzędzie internetowe, które będzie ułatwiało poszukiwanie grantów i ofert współpracy międzynarodowej. Administratorem narzędzia jest Fundacja Polityki Rozwojowej, opiera się ono z jednej strony na automatycznej agregacji informacji o ogłaszanych konkursach grantowych na współpracę z państwami spoza UE, z drugiej – na pracy ekspertów i wolontariuszy zajmujących się przygotowaniem aplikacji o granty międzynarodowe.

 
 

Platforma jest dostępna pod adresem: http://fpr.org.pl/internationalforum/?p=list


Back To Top