skip to Main Content
Stanowisko W Sprawie Wprowadzonych Ograniczeń W Działaniu Dotyczącym Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

6 marca 2017 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Poniżej jego treść:
W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apelujemy o wprowadzenie zmiany w załączniku nr. 1 pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” do uchwały Nr 54/555/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. (zmienionej uchwałami: Nr 79/912/2015 z dnia 22 września 2015 r., Nr 89/1021/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr 113/1360/2016 z dnia 02 lutego 2016 r., Nr 122/1467/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 132/1601/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 136/1671/2016 z dnia 17 maja 2016 r., Nr 150/1952/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 151/1975/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.,  Nr 154/2011/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., Nr 157/2024/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą Nr 173/2267/2016 z 22 listopada 2016 r. oraz Nr 188/2486/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.). w zakresie opisu działania 8.5 Rewitalizacja, pozycja 5 Podtypy projektu, dotyczącego postanowienia o następującej treści: „Projekty mogą być realizowane wyłącznie w obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, ośrodkach subregionalnych i powiatowych.”
W w/w załączniku  w brzmieniu obowiązującym przed 22 listopada 2016r. nie było  cytowanego ograniczenia, dlatego też gminy przystępujące do opracowania programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 zakładały, że posiadając programy rewitalizacji będą mogły korzystać ze środków przewidzianych  na ten cel. Skutkiem wprowadzonej zmiany jest ograniczenie liczby gmin mogących ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach działania 8.5 Rewitalizacja, albowiem spośród 43 gmin województwa podlaskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji i przygotowały programy, 36 gmin nie będzie ich mogło wykorzystać do realizacji. Jedynie 7 gmin, które wchodzą w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) ma szansę  wykorzystać  programy rewitalizacji w procesie ubiegania się o środki.  Opracowania staną się jedynie lekturą, a wydanie pieniędzy niecelowe. Zmiana zasad  polegająca na zawężeniu podmiotów mogących ubiegać się o dotację, pozbawiła gminy wiejskie i miejsko-wiejskie możliwości korzystania ze źródła finansowania przewidzianego na rewitalizację, tak bardzo istotnego z punktu widzenia społeczności lokalnych.
Należy podkreślić, że mniejsze ośrodki wiejskie i miejskie borykające się z trudnościami w odbudowie infrastruktury,  z uwagi na ograniczone możliwości finansowania z własnych budżetów, nie będą mogły przez najbliższe lata wesprzeć się środkami zewnętrznymi, a tym samym nadrobić opóźnień w obszarze infrastrukturalnym. Zapis dotyczący ośrodków wojewódzkich, subregionalnych i powiatowych preferuje podmioty i tak mające większe możliwości finansowe, co prowadzi do pogłębiania niekorzystnych zjawisk społecznych, dyskryminując, a wręcz pozbawiając rozwoju mniejsze (słabsze) ośrodki gminne. Jest to sprzeczne z podstawową zasadą równości szans, które powinny być uwzględniane przy wyborze projektów, a sformułowane kryteria wyboru powinny premiować zadania przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników, transparentne i niedyskryminujące.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę ww. uchwały.
 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
Odpowiedź Wicemarszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28.03.2017 r.
Odpowiedź

Back To Top