skip to Main Content
Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Oobowych

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Oobowych

                                                                         

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1), zwane dalej RODO  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, jest Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego możliwy jest za pośrednictwem danych kontaktowych administratora:

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok
tel. 85 732 37 00, e-mail: biuro@zgwwp.org.pl

 1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji działań statutowych określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w ramach prowadzenia postepowań przez organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także innym podmiotom – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (obsługa systemu informatycznego, księgowości). (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych musi być zgodne z w szczególności przepisami prawa, dotyczącymi archiwizacji), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. (uwaga: pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie).
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych oraz w dowolnym czasie cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

– warunkiem prowadzenia działań w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i wynika z przepisów prawa;
– dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 1. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownika Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Mirosław Lech
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego

Back To Top