skip to Main Content
Stanowisko W Sprawie Zwrotu Podatku Akcyzowego W Cenie Paliwa Rolniczego

Stanowisko w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego

20 lutego 2019 r. skierowano do Ministra Finansów stanowisko  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego. Poniżej jego treść:
 W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą  o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku również za zakup oleju napędowego oznaczonego na fakturach następującymi kodami:
CN 2710 19 41
CN 2710 19 42
CN 2710 19 49
CN 2710 20 11
CN 2710 20 12
CN 2710 20 13
CN 2710 20 14
CN 2710 20 15
CN 2710 20 16
CN 2710 20 17
CN 2710 20 18
CN 2710 20 19
Przepisami ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244). ograniczono możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego oznaczonego ww.  kodami CN. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się  faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., z tym że:

  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, CN 3824 90 91 oraz CN 2710 20 11 do 2710 20 19;
  • od 1 stycznia 2019 r., w związku ze zmianami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwrot przysługuje do oleju oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.

Skrót CN odnosi się do tzw. Nomenklatury Scalonej, a więc listy kodów, przyporządkowanych do danych towarów i taryf celnych, które zatwierdziła Komisja Europejska. Nomenklatura Scalona stanowi podstawę do zgłaszania towarów przy ich przywozie na obszar celny Unii Europejskiej, oraz ich wywozie poza terytorium UE. Kody CN determinują m.in. wysokość ceł i podatków. Zatem  faktury z 2019 r. na olej napędowy oznaczony innymi kodami CN nie są uwzględniane przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Problem ten wyszedł na jaw 1 lutego 2019 r., gdy ruszył w gminach nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego. Albowiem rolnicy kupując olej napędowy kierują się przede wszystkim ceną i odległością do stacji paliw  nie zwracają zaś uwagi na kody, które są umieszczane na wydawanej im fakturze VAT. Rolnikom trudno zrozumieć, dlaczego dostawcy sprzedając paliwo do gospodarstw  do celów rolniczych, umieszczają na fakturach kody, które uniemożliwiają im później ubieganie się o zwrot ww. podatku.
W związku z powyższym uprzejmie zwracamy się o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przywrócenie możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla paliw oznaczonych kodami, które zostały pominięte w regulacjach prawnych z ww. ustawie z dnia 9 listopada 2018r. lub wydanie interpretacji, że w bieżącym roku kody CN na fakturach za paliwo rolnicze nie mają znaczenia przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego.
Białowieża 8 lutego 2019 r.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
Do wiadomości:

  1. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Pan Bohdan Paszowski – Wojewoda Podlaski.
  3. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych.
  4. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów, Departamentu Podatku Akcyzowego
Ministerstwo Finansów
Odpowiedź Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja RiRW
Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRiRW. – odpowiedz
 

Back To Top