skip to Main Content
OBRADY XXIV ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

OBRADY XXIV ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W dniach 9-10.03.2020r. odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP w Księżynie, w którym uczestniczyło ok 90 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in.: Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Mieczysław Baszko – Poseł na Sejm, Jacek Bogucki – Senator RP, Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP, Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podczas Zgromadzenie przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium Zarządowi ZGWWP za działalność w 2019 roku, uchwalono stawkę członkowską oraz przyjęto plan finansowy na 2020 rok.

Przyjęło stanowiska w sprawie:

  • funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
    w sprawie zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego,
  • w sprawie kontunuowania wsparcia dla inwestycji wodno-ściekowych na obszarach wiejskich dotyczące nadużycia prawa poprzez wykorzystywanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) do celów niepublicznych,
  • dotyczące zmiany zasad wynagradzania pracowników samorządowych, w szczególności zatrudnianych na podstawie wyboru.
Back To Top