skip to Main Content
Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Z Dnia 10.03.2020r.  W Sprawie  Zapisów Ustawy O Ochronie Przyrody W Zakresie Udziału Organów Uchwałodawczych Jednostek Samorządu Terytorialnego W Procedurze Określenia I Zmiany Granic Parku Narodowego

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 10.03.2020r. w sprawie zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uznaje za konieczne zwrócić się do Ministra Środowiska i Ministra Klimatu z prośbą o niepodejmowanie inicjatywy ustawodawczej zmieniającej sposób udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego.
Uzasadnienie
W obowiązującym stanie prawnym, jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w procedurze określenia i zmiany granic parków narodowych, poprzez konieczność przedstawienia wiążącego, pozytywnego stanowiska rad gmin, powiatów, na obszarze których przewiduje się powyższe zmiany. W procesie określenia i zmiany granic parków narodowych niezwykle ważna jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową. Decyzje w tej sprawie uwzględniają zarówno potrzeby ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Tym samym mieszkańcy posiadają wpływ na decyzje, które ich dotyczą.
Doświadczenia zebrane w trakcie prowadzonych negocjacji dotyczących zmiany granic Białowieskiego Parku Narodowego oraz podjęte próby utworzenia nowych parków narodowych wskazują, że konieczność uzyskania decyzji w postaci uchwał właściwych miejscowo organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego, jest zasadne.
W świetle powyższych argumentów uzasadnionym wydaje się być  niedokonywanie zmian w zakresie zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego.

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Grzegorz Jakuć

Back To Top