skip to Main Content
Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Z Dnia 10  Marca  2020 R. W Sprawie Kontunuowania Wsparcia Dla Inwestycji Wodno-ściekowych Na Obszarach Wiejskich

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie kontunuowania wsparcia dla inwestycji wodno-ściekowych na obszarach wiejskich

W związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do ustalenia interwencji Wspólnej Polityki Rolnej w ramach perspektywy finansowej  na lata 2021- 2027, zwanej dalej WPR,  Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwraca uwagę na konieczność kontynowania wsparcia dla inwestycji wodno-ściekowych na obszarach wiejskich.
Ponad 50% powierzchni województwa podlaskiego objętych jest różną formą ochrony przyrody, a blisko 30% zajmują Parki Narodowe: Wigierski, Białowieski, Biebrzański i Narwiański. Są to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, unikatowych ekosystemach, które wymagają szczególnej troski o ich zachowanie. Podstawą tych działań powinno być racjonalne gospodarowanie wodą oraz właściwe oczyszczanie ścieków. Niedopuszczalnym jest niekontrolowana eksploatacja prywatnych ujęć wody oraz odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska. Wyłącznie inwestycje komunalne w budowę systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych gwarantują kontrolowane korzystanie ze środowiska. Podlaskie gminy od wielu lat podejmują działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Skutkiem tego są nowoczesne ujęcia wody wykorzystujące wody podziemne, efektywne oczyszczalnie ścieków komunalnych zbiorcze i indywidualne. Niestety prowadzenie inwestycji na obszarze chronionym, w jego otulinie lub na obszarach NATURA2000 wymaga znacznych nakładów finansowych, większych niż na obszarach nie objętych żadną formą ochrony i wykraczających poza możliwości podlaskich gmin. Inwestycje te wpisują się w realizację celów szczegółowych WPR takich jak:

  • wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
  • przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu.

Mając powyższe na względzie apelujemy o uwzględnienie w Krajowym Planie Strategicznym wsparcia inwestycji wodno-kanalizacyjnych na obszarach wiejskich.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć

Przekazano do:
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentarzystów Województwa Podlaskiego

Back To Top