Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące zmiany przepisów w sprawie ustalania wskaźników dochodów gmin

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

Gminy województwa podlaskiego, zwracają uwagę na zbyt niskie dofinansowanie przyznawane gminom wiejskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.). O przydziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych decydują bowiem trzy czynniki: drogowy, ludnościowo-powierzchniowy i wyrównawczy. Czynnik wyrównawczy rozumiany jest… Czytaj więcej »

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące nowelizacji przepisów Prawa oświatowego

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz., 1148, z późn. zm.) szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, wydawanej w drodze postanowienia. Działanie w zakresie wydania opinii określa się… Czytaj więcej »

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stanowienia przepisów Prawa oświatowego

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracają się z prośbą o przedkładanie wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących oświaty do zaopiniowania Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W trakcie konsultacji podmioty i osoby zainteresowane daną kwestią mogą bowiem wypowiadać swoje opinie i postulować preferowane rozwiązania, a obecnie  jest to jedna z najpopularniejszych… Czytaj więcej »

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące zmiany przepisów

Opublikowano w kategorii Stanowiska.

Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie wzrastającą ilością odpadów na terenie gospodarstw rolnych. Województwo podlaskie jest wiodącym w kraju producentem mleka. Sianokiszonki w większości gospodarstw mleczarskich są sporządzane w belach, dlatego problem racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów poprodukcyjnych ma tu ogromne znaczenie. Problem foliowych opakowań, w tym przede… Czytaj więcej »

Stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego

Opublikowano w kategorii Aktualności, Stanowiska.

W dniu 11 lipca 2019 r. skierowano do Krzysztofa Tchórzewskiego Minister energii stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie nakładaniem na gminy nowego obowiązku, jakim jest ponoszenie opłat na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za korzystanie ze słupów, na których są zamontowane urządzenia… Czytaj więcej »