skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2002 r.

W nawiązaniu do pisma dotyczącego alternatywnego okresu referencyjnego dla przydzielania indywidualnych kwot mlecznych dostawcom uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych wprowadza system kwotowania mleka z dniem 1 kwietnia 2004 r. Ta data, jak również pozostałe daty dotyczące kwotowania mleka zostały wprowadzone do przepisów ustawy mając na względzie podjęte zobowiązania gotowości Polski do akcesji z dniem 1 stycznia 2004 r.
Propozycja Zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego polegająca na alternatywnym określeniu przez producenta mleka roku referencyjnego również wiązałaby się w konsekwencji ze zmianami przepisów ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Przyjęcie powyższych propozycji zamrozi na rok wdrażanie przez Agencję Rynku Rolnego systemu mleka, który jest w trakcie realizacji zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem w tym zakresie. Również struktura administracyjna ARR jest przygotowywana i funkcjonuje w taki sposób, aby można było wdrożyć system kwotowania mleka od dnia 1 kwietnia 2004 r.
Ponadto uprzejmie informuję, że aktualne przepisy ww. ustawy dają możliwość uwzględnienia zmian w produkcji mleka w procesie przydziału kwot mlecznych. Ustawa przewiduje istnienie określonej przez Radę Ministrów krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej, przy czym zgodnie z przepisami ww. ustawy Prezes Agencji Rynku Rolnego będzie przydzielał oddziałom terenowym Agencji limity z krajowej rezerwy zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych. Krajowa rezerwa kwoty mlecznej będzie mogła być przeznaczona w szczególności na: przyznanie lub zwiększenie indywidualnych kwot mlecznych rolnikom rozpoczynającym lub rozwijającym produkcję mleka w posiadanych przez nich gospodarstwach rolnych, przyznanie lub zwiększenie indywidualnych kwot mlecznych dostawcom hurtowym lub dostawcom bezpośrednim specjalizującym się w produkcji mleka a także na uwzględnienie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów terenowych ARR w sprawie przyznania indywidualnych kwot mlecznych.
W związku z powyższym producenci mleka, których sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych okaże się wyższa niż przyznana im indywidualna kwota mleczna będą mieli możliwość odwołania się od decyzji dyrektorów oddziałów terenowych ARR i wnioskowania o przyznanie im kwoty mlecznej z krajowej rezerwy.

 

Zastępca Dyrektora
Piotr Jakubowski

Back To Top