skip to Main Content

Opinia w związku z propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi likwidacji WFOŚIGW

ZGWWP dnia 20 lutego 2003 r. wysłał opinię do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Janusza Kazimierza Krzyżewskiego w związku z propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi likwidacji WFOŚIGW. Poniżej jej treść.

W związku z propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi likwidacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pragniemy jako Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zdecydowanie przeciwko tym zamiarom zaprotestować. Na bazie doświadczeń gmin wiejskich i miejsko-wiejskich uważamy, iż WFOŚIGW w Białymstoku doskonale spełnia swoje zadania i jego ewentualna likwidacja wpłynie niekorzystnie na realizację przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska w regionie, szczególnie przez samorządy wiejskie.                                                                              
W województwie podlaskim bardzo dobrze układa się współpraca między WFOŚIGW w Białymstoku a gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi, co znalazło między innymi swoje odzwierciedlenie w ankietach wypełnianych przez wójtów i burmistrzów, gdzie Fundusz zawsze był najwyżej oceniany ze wszystkich instytucji współpracujących z nami. Jest to zasługa dobrze przygotowanego merytorycznie Zarządu z Panem Mieczysławem Ilkowskim na czele oraz Rady Nadzorczej.                                                                                 
Warto dodać, że obok udzielanego wsparcia finansowego z własnych środków Fundusz generował i generuje środki z innych podmiotów (NFOŚIGW, EkoFunduszu, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i innych). Władze Funduszu wykazują dużą aktywność w promowaniu nowych technologii w ochronie środowiska i upowszechnianiu nowych regulacji prawnych w podlaskich samorządach. Szczególnie warty podkreślenia jest fakt, że organizowane przez WFOŚIGW szkolenia i seminaria z jednej strony pomogły wielu z nas zdobyć wiedzę o środkach krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej, z drugiej pokazały, że Zarząd Funduszu i jego pracownicy są dobrze przygotowani do udziału w procesie absorpcji funduszy pomocowych (SAPARD, ISPA, fundusz Kohezji). Wspólnym sukcesem np. były nagrody i wyróżnienia podlaskich gmin na łączną kwotę 6 650 tyś. zł. w konkursach organizowanych w roku 2001 przez NFOŚIGW. Znakomitym przykładem zrozumienia gminnych potrzeb jest również podpisana niedawno umowa między ARIMIR a WFOŚIGW w Białymstoku dotycząca współpracy tych instytucji przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy w ramach SAPARD-u (kredyty pomostowe).                                              
Nie bez znaczenia jest fakt, że na bieżąco jesteśmy informowani przez Pana Prezesa i jego pracowników o aktualnie obowiązujących zasadach udzielania przez Wojewódzki Fundusz finansowego wsparcia, co pozwala odpowiednio przygotować się do planowanych przedsięwzięć.                                        
Należy podkreślić, że to, iż województwo podlaskie należy do wiodących regionów w kraju w dziedzinie zaawansowania inwestycji proekologicznych, jest w znacznej mierze zasługą WFOŚIGW w Białymstoku, osobistego zaangażowania jego członków zarządu, ich kontaktów oraz aktywności przewodniczącego Rady Nadzorczej.                                                        
Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowanie popieramy kierunek działań prowadzony przez Władze WFOŚIGW i uważamy za zdecydowanie celowe dalsze gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska w województwie przez tę Instytucję.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top