skip to Main Content

Porozumienie o współpracy ułatwiającej podlaskim rolnikom przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004.

W dniu 22 stycznia 2004 r. strony POROZUMIENIA tj.:

1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
– reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Mirosława Lecha
2. Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
– reprezentowany przez Dyrektora Eugeniusza Stefaniaka
3. Podlaska Izba Rolnicza
– reprezentowana przez Wiceprezesa Izby Zbigniewa Dębowskiego
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– reprezentowana przez Dyrektora Wojciecha Szczepkowskiego
5. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
– reprezentowany przez Dyrektora Janinę Mironowicz
6. Zarząd Województwa Podlaskiego
– reprezentowany przez Członka Zarządu Karola Tylendę
zgodnie postanawiają współpracować pomiędzy sobą, w celu udzielenia podlaskim rolnikom zorganizowanej pomocy ułatwiającej przygotowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2004. Realizacja Porozumienia nastąpi poprzez podjęcie następujących czynności:
1.      Wójtowie Gmin i Burmistrzowie zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zorganizują odpowiednio w każdej z nich Gminne Punkty Informacji, jako miejsca świadczenia pomocy w przygotowaniu rolników do złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Punkty wyposażone zostaną w sprzęt niezbędny do realizacji zadania i oznakowane informacyjnie na zewnątrz.
2.      Wójtowie Gmin w oparciu o uzgodnienia z WPODR określą potrzeby w zakresie etatyzacji pracy niezbędnej do wykonania (w celu udzielenia pomocy, w przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe, właścicielom gospodarstw z terenu gminy) i po uwzględnieniu obsługi WPODR i banków zgłoszą do Powiatowych Urzędów Pracy zapotrzebowanie na skierowanie do Urzędu Gminy stosownej ilości osób w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
3.      Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizując przedmiot Porozumienia złoży do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapotrzebowanie zbiorcze w skali województwa na etaty w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu określone poprzez wskazanie niezbędnych potrzeb do organizacji pomocy przy przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe w odniesieniu do poszczególnych gmin.
4.      Wojewódzki Urząd Pracy uwzględniając wagę społeczną przedsięwzięcia, inicjowanego niniejszym porozumieniem poczyni starania umożliwiające zabezpieczenie środków finansowych dla poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy realizujących potrzeby zgłoszone dla realizacji celów porozumienia. W tym celu Wojewódzki Urząd Pracy opracuje i przygotuje wniosek o dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy na 2004 rok, będącej w dyspozycji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przedsięwzięć określonych w niniejszym Porozumieniu.
5.      Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapewni w każdej gminie pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie płatności obszarowych dla rolników mieszkających na jej terenie, poprzez skierowanie swojego doradcy odpowiednio w każdej z nich do pracy w utworzonych Gminnych Punktach Informacji. Doradcy WPODR będą także udzielać pomocy instruktażowej innym osobom świadczącym pracę w Gminnych Punktach Informacji.
6.      Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży zgodnie współdziałając przeprowadzą szkolenia przygotowujące osoby skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy do świadczenia pomocy rolnikom w przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe. Uczestnicy szkoleń uzyskają potwierdzenia uczestnictwa, co stanowić będzie podstawę do kwalifikowanej pracy realizującej cele niniejszego Porozumienia.
7.      Podlaska Izba Rolnicza w oparciu o swoje struktury powiatowe przyłączy się do działań realizujących przedmiot porozumienia. W tym celu w swoich lokalnych siedzibach zorganizuje pomoc w przygotowaniu wniosków o płatności obszarowe świadczoną przez osoby odpowiednio przeszkolone przez WPODR i ARiMR. Jednocześnie PIR działając w sposób określony w pkt, 2, 3 i 4 Porozumienia pozyska określoną przez siebie ilość osób w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do wykonywania kwalifikowanej, wyżej określonej pracy.
8.      Strony Porozumienia przyjęte zobowiązania zrealizują w następujących terminach:
a)     WPODR i ARiMR przeprowadzą szkolenia wymienione w pkt 6 w terminie od 13.02.2004 r. do 28.02.2004 r.
b)     Wójtowie Gmin utworzą Gminne Punkty Informacji w terminie do 28.02.2004 r. oraz złożą zapotrzebowanie do Powiatowych Urzędów Pracy na etaty w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w terminie do 12 lutego.
c)     Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapewni obsługę każdego z Gminnych Punktów Informacji poprzez skierowanie tam do pracy po jednym doradcy w każdej gminie w okresie od 01.03.2004 r. do 30.06.2004 r.
d)     Doradcy WPODR oraz osoby skierowane do pracy do gmin w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Gminnych Punktach Informacji, a osoby skierowane do biur powiatowych PIR w tych biurach – od dnia 01.03.2004 r. rozpoczną pracę – odpowiednio:
– 01.03.2004 r. – 31.03.2004 r. – okres uzgadniania indywidualnych terminów, świadczenia pomocy dla poszczególnych rolników, oraz informowaniu o potrzebie zgromadzenia informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku. Rolnicy, którzy nie złożyli wniosku o rejestrację gospodarstw uzyskają pomoc w ich przygotowaniu;
– 01.04.2004 r. – 15.06.2004 r. – okres świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków o dopłaty rolnikom zgodnie z terminarzami wcześniej uzgodnionymi.
9.      Strony uzgadniają, że osoby świadczące pomoc w przygotowywaniu wniosków nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość merytoryczną informacji podanych przez rolników. Odpowiedzialność cywilną za składane we wnioskach oświadczenia ponoszą podpisujący się rolnicy. Zadaniem osób pomagających przygotować wnioski jest ograniczenie do minimum ryzyka popełnienia błędów w przygotowywanych przez rolników wnioskach.

 

Mirosław Lech
Eugeniusz Stefaniak
Zbigniew Dębowski
Wojciech Szczepkowski
Janina Mironowicz
Karol Tylenda

Back To Top