skip to Main Content

Stanowisko w kwestii przyjętych kryteriów podziału środków na województwa na realizację polityki regionalnej

ZGWWP dnia 3 marca 2004 r. wysłał stanowisko do Prezesa Rady Ministrów Pana Leszka Millera w kwestii przyjętych kryteriów podziału środków na województwa na realizację polityki regionalnej. Poniżej jego treść.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyraża zdecydowany sprzeciw w kwestii przyjętych kryteriów podziału środków na województwa na realizację polityki regionalnej.                                                         
Przyjęte prze Rząd rozwiązanie przyznawania alokacji z Funduszy Strukturalnych i kontraktów wojewódzkich wg algorytmu, który jest wypadkową następujących 3 kryteriów:                                                   
1. kryterium ludnościowego – 80% środków zostało podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców,                                                                         
2. PKB per capita – 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców województw, w których średni poziom PKB na osobę był niższy od 80% średniego poziomu w kraju,                                                         
3. stopy bezrobocia – 10% środków wsparcia dla tych regionów, w których średnia stopa bezrobocia w powiatach przekracza 150% średniej krajowej, nie spowoduje zmniejszenia dysproporcji rozwojowych województw najuboższych, a do takich podlaskie się zalicza.                                         
Nie jest to również zgodne z nadrzędnym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej dla obszarów Celu 1, jakim jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej.                                                                     
Nadanie tak dużej wagi dla kryterium ludnościowego jest krzywdzące dla województw, które mają niski wskaźnik gęstości zaludnienia, ponieważ ogranicza możliwość odrabiania zapóźnień rozwojowych na stosunkowo dużym obszarze.                                                                            
Jednocześnie przy tworzeniu propozycji projektów przewidzianych do finansowania w ramach działań horyzontalnych nie są przyjmowane zadania, które są zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego a faworyzowane są regiony bogatsze (Śląsk, Pomorskie, Mazowieckie).                               
W związku z tym domagamy się zmiany kryteriów podziału środków na regiony, gdzie podstawowy element algorytmu stanowiłaby wskaźnik PKB na mieszkańca.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.04.2004 r.   pokaż

Back To Top