skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.04.2004 r.

W odpowiedzi na pismo nr OR.ZA-245/03/04 z dnia 3 marca br., dotyczące w przyjętego podziału środków na poszczególne województwa na realizację polityki regionalnej przekazuję następujące wyjaśnienie.
Podstawowe zasady podziału środków publicznych na województwa w ramach polityki rozwoju regionalnego państwa na lata 2001-2006 zostały określone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 przyjętej przez Radę Ministrów w grudniu 2000 roku, zgodnie z którą wielkość alokacji przeznaczonej na realizację polityki regionalnej państwa w poszczególnych województwach obliczana jest na podstawie następujących wskaźników:
* poziomu PKB na mieszkańca – ze wskazaniem preferencji dla obszarów, w których poziom PKB na mieszkańca nie przekracza 80% średniej krajowej, przy czym ze względu na duże zróżnicowanie regionalne poziomu PKB możliwe jest stosowanie danych na poziomie podregionów (NTS III),
* stopy bezrobocia – ze wskazaniem preferencji dla obszarów, w których stopa bezrobocia z ostatnich lat przekracza 150% średniej krajowej. Ze względu na koncentrację terytorialną bezrobocia, dopuszczalne jest dokonywanie kalkulacji alokacji wojewódzkich na podstawie danych obliczonych na poziomie podregionów (NTS III) lub powiatów (NTS IV)
odniesionych do liczby mieszkańców województwa lub też odpowiednio podregionów (NTS III) i powiatów.
Ówczesne Ministerstwo Gospodarki, wykorzystując powyższe wytyczne w celu wypracowania optymalnego sposobu podziału środków zarówno funduszy strukturalnych, jak i środków z budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regioanlengo (ZPORR) przedstawiało Przewodniczącemu Konwentu Marszałków, marszałkom oraz bezpośrednio członkom grup roboczych w poszczególnych województwach, różne warianty podziału środków pomiędzy województwa na lata 2004-2006. Po wnikliwym zapoznaniu się z uwagami i propozycjami zgłaszanymi przez urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie do tych propozycji, przygotowując projekt ZPORR, zaproponowany został podział oparty o zasady „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006”, przyjęty przez Rząd w Programie Wsparcia na lata 2001-2003 i stanowiący podstawę przeznaczania środków budżetu państwa i Programu Phare na realizację kontraktów wojewódzkich. Dlatego też zastosowano następujące kryteria podziału:
* 80% środków podzielono pomiędzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców,
* 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca z trzech lat (tj. 1997, 1998, 1999) był niższy od 80% średniego poziomu PKB mieszkańca w kraju,
* 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach, w których średnia stopa bezrobocia z trzech ostatnich lat (tj. 1999, 2000, 2001) przekraczała 150% średniej krajowej stopy bezrobocia.
Zasady te były przedmiotem licznych dyskusji, zarówno podczas spotkań warsztatowych z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, jak i podczas szerokich, przeprowadzonych przez ówczesne MG w okresie lipiec – wrzesień 2002 r. – konsultacji społecznych. W efekcie powyższe kryteria zostały utrzymane w ramach ZOPRR, zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 16 marca br. Ten sam algorytm zastosowano w Programie Wsparcia na rok 2004, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 marca br.
Model podziału środków finansowych postawionych do dyspozycji w ramach ZOPRR pozostaje w pełnej zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w tym zakresie (tj. Rozporządzeniem Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/99/WE). Powyższa propozycja jest najbardziej korzystna dla województw o niskim poziomie PKB na mieszkańca oraz regionów, w których występuje duża liczba powiatów, o wysokim poziomie stopy bezrobocia. Zgodnie z tym alokacja na mieszkańca w województwach: świętokrzystkim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim i podkarpackim jest najwyższa (str. 130 ZPORR). Algorytm podziału środków wykorzystujący poziom bezrobocia w powiatach, pozwala uwzględnić istniejące w Polsce duże zróżnicowania międzyregionalne w zakresie tego zjawiska.
Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, że zaprezentowany w ZPORR podział środków z funduszy strukturalnych na województwa ma wyłącznie indykatywny charakter, a ich wykorzystanie zależeć będzie od spełnienia szeregu warunków, składających się na ogólne pojęcie zdolności do efektywnej absorpcji.

                                                                                      
Podsekretarz Stanu
Marek Szczepański

Back To Top