skip to Main Content

Stanowisko w sprawie przyznania dla Białegostoku statusu metropolii

Dnia 10 marca 2005 r. wypracowano stanowisko VII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dla Białegostoku statusu metropolii. Poniżej jego treść.

 

Białystok jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem północno-wschodniej części Polski z rosnącą od kilku lat populacją. Ma znaczenie ponadlokalne, przekraczające granice jednego województwa, nie tylko ze względu na swoją lokalizację w rejonie przygranicznym, ale także z powodu swojego potencjału edukacyjno-kulturalnego. Eksperci już porównują Białystok do metropolii, zaś w myśl przepisów Unii Europejskiej spełnia on wszystkie kryteria oprócz ludnościowego. Jest znaczącym ośrodkiem życia naukowego, kulturalnego i gospodarczego. Wyróżnia się wysokim kilkuletnim dodatnim saldem migracyjnym i posiada 1399 ośrodków ponadregionalnych. Jest centrum komunikacyjnym na trasie I Transeuropejskiego Korytarza Transportowego, stanowiąc węzeł komunikacyjny rozdzielający ruch transportowy z Europy Północnej na Zachód i Południe Europy oraz ze Wschodu do Europy Zachodniej. W celu zniesienia barier komunikacyjnych planowana jest budowa trasy Via Baltica, obwodówki Białegostoku od strony Wasilkowa i drogi ekspresowej Białystok-Lublin-Rzeszów.
W obowiązującej Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Białystok wraz z Lublinem i Rzeszowem został wskazany jako potencjalne europole-europejskie ośrodku wzrostu – położone na wschód od Wisły. Natomiast we wstępnym Projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 stwierdzono, że brak jest głównego ośrodka rozwoju po wschodniej stronie Wisły i wskazano Białystok, Lublin, Olsztyn i Rzeszów jako ośrodki wielkomiejskie z szansą na rozwinięcie się w nich funkcji metropolitarnych.
Apelujemy o ujęcie w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w NPR 2007-2013 Białegostoku jako ośrodka metropolitarnego. Brak miasta o takim charakterze odbiera szanse rozwoju północno-wschodniej Polski, przyczyni się do dalszej peryfikacji tego obszaru i pogłębi dystans cywilizacyjny do zachodniej części naszego kraju, co jest też sprzeczne z polityką Unii Europejskiej.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Marek Belka – Prezes Rady Ministrów
2. Mirosław Sawicki – Minister Edukacji Narodowej i Sportu
2. Lech Nikolski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
3. Marek Strzaliński- Wojewoda Podlaski
4. Zofia Trancygier-Koczuk – Podlaska Kurator Oświaty
5. Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

Back To Top