skip to Main Content

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.08.2005 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia l sierpnia 2005 r. w sprawie stanowiska XII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotyczącego uwzględnienia problemu reelektryfikacji wsi w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 uprzejmie informuję, że w projekcie tego dokumentu przyjętym w dniu 29 czerwca 2005 r. przez Radę Ministrów i skierowanym do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego znajduje się zapis dotyczący wsparcia procesu reelektryfikacji wsi.
Podlaski Urząd Wojewódzki aktywnie włączył się w proces konsultacji społecznych nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013. W urzędzie został powołany Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych NPR. Odbył się cykl spotkań władz regionalnych Podlasia z samorządami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami gospodarczymi, szkołami wyższymi i obywatelami regionu Podlasia. Zgłoszone uwagi i postulaty zostały omówione na konferencji regionalnej, która odbyła się w Białymstoku 21 kwietnia 2005 r. w ramach ogólnopolskich konsultacji społeczno-gospodarczych Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 z udziałem przedstawicieli ministerstw.
Cieszy fakt, że zgłoszone postulaty, co do preferowanych kierunków rozwoju województwa podlaskiego w latach 2007-2013 znalazły się m.in. w rozdziale IV projektu Narodowego Planu Rozwoju pt.„Działania służące realizacji priorytetów strategicznych” [pkt 140], gdzie w ramach priorytetu „Inwestycje i gospodarowanie przestrzenią” wyodrębniono kierunek działań „Rozwój infrastruktury miast i obszarów wiejskich [str.65-67]. Kierunek ten będzie realizowany poprzez modernizację i budowę sieci energetycznych (m. in. reelektryfikację wsi).
Pragnę nadmienić, że są mi znane realia polskiej wsi. Jedną z głównych barier rozwoju obszarów wiejskich jest słaba infrastruktura techniczna, która nie tylko obniża standardy życia i gospodarowania, ale także czyni wieś mało atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. Dlatego tak istotna jest elektryfikacja, zapewniająca właściwy dostęp do energii elektrycznej oraz poprawę jej jakości. Dzięki temu, że o modernizacji sieci energetycznych jest mowa w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, możliwe będzie uzyskanie funduszy na rozwój systemu elektroenergetycznego, w tym na reelektryfikację sieci wiejskich. W zdobycie środków finansowych na reelektryfikację wsi zaangażowana jest Fundacja Elektryfikacji Rolnictwa. Sprawą interesuje się też Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki. Problematykę racjonalnej gospodarki energią omawiano na konferencji, która odbyła się w dniu 30 maja 2005 r. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Należy zauważyć, że dla właściwej realizacji rozwoju infrastruktury energetycznej niezbędny jest aktywny udział gmin. Zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst – DZ. U. z 2003r. Nr 153, póz. 1504, z późn. zm.) wynika obligatoryjny obowiązek uchwalania przez radę gminy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe. Natomiast przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii są zobowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, jeżeli jej realizację przewidują uchwalane przez radę gminy dokumenty planistyczne. Istnieje więc pilna potrzeba określenia własnych planów energetycznych gmin, uwzględniających lokalne potrzeby, co wiąże się z możliwością pozyskiwania środków na inwestycje energetyczne ze środków funduszy strukturalnych.

 

Wicewojewoda
Jerzy Półjanowicz

Back To Top