skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 29.08.2005 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 sierpnia 2005 roku dotyczącego ujęcia w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 mechanizmów finansowego wsparcia reelektryfikacji wsi, pragnę przedstawić poniższe wyjaśnienia.
W toku prac Podzespołu do spraw przygotowania programów operacyjnych, działającego w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przygotowano kolejny projekt Narodowego Planu Rozwoju, który został zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 czerwca br.
Obecne zapisy projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 uwzględniają znaczenie kwestii energetyki dla rozwoju gospodarczego regionów i kraju. Dokument ten przewiduje wsparcie dla zadań z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej, które pozwolą na zwiększenie zdolności przesyłu i dystrybucji paliw i energii wewnątrz kraju, jak i stopniowe unowocześnianie sektora energetycznego. W ramach Narodowego Planu Rozwoju planuje się także wsparcie dla alternatywnych źródeł energii przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Biorąc pod uwagę znaczenie infrastruktury energetycznej dla społeczności lokalnych i regionalnych, planuje się realizację działań z tego zakresu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W programach tych, przygotowywanych przez samorząd województwa, powinny znaleźć swoje miejsce między innymi sprawy związane z reelektryfikacją wsi.
Biorąc pod uwagę wagę planowanych działań w sektorze energetyki pragnę poinformować, iż Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 jest ciągle dokumentem otwartym, a proces konsultacji jego zapisów, jak również zapisów programów operacyjnych rozpocznie się na jesieni br. Dlatego też zapraszam Państwa do wzięcia udziału w procesie konsultacji, którego wyniki w znaczącym stopniu przyczyniają się do kształtowania ostatecznej postaci programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.

 

Podsekretarz Stanu
Krystyna Gurbiel

Back To Top