skip to Main Content

Stanowisko w sprawie propozycji wprowadzenia dwu-kadencyjności dla pełnienia funkcji wójta, burmistrza i prezydenta

Związek Gmin Wiejskich RP z wielką troską odbiera sygnały o zamiarze wprowadzenia uregulowań prawnych ograniczających możliwość sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta do dwóch kadencji.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni takim rozwiązaniom prawnym, które uniemożliwią obywatelom dokonywanie swobodnego wyboru kandydatów. Akceptujemy ograniczenia wynikające z naruszenia przez kandydatów przepisów prawa zawartych w Kodeksie Karnym lub innych aktów prawnych, których przekroczenie uniemożliwia sprawowanie tych jakże odpowiedzialnych funkcji. Jednak eliminowanie najlepszych, samorządowców, którzy zostali wybrani w wyborach bezpośrednich i uzyskali tym samym mandat społeczny do sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta wg niczym nieuzasadnionej merytorycznie zasady dwóch kadencji przyjmujemy z oburzeniem.
Uważamy, że jest to zamach na demokratyczne podstawy państwa polskiego i swobody obywatelskie gwarantowane przez Konstytucję RP zarówno dla osób, którym ogranicza się możliwość kandydowania, jak i obywateli dokonujących swobodnego wyboru kandydatów.
Zupełnie nie zgadzamy się z oświadczeniem Prezesa PiS, że “niezależnie od tego, jaka decyzja zapadnie, nie będzie godziła w samorządność, bo samorządność może równie dobrze funkcjonować wtedy, kiedy takie ograniczenie istnieje, jak i wtedy, kiedy go nie ma” (Informacja z PAP)
Czyżby Pan Prezes PiS zupełnie nie rozumiał polskich realiów funkcjonowania gmin?
Przecież największe sukcesy rozwojowe polskich gmin dokonały się tam, gdzie zapewniona jest ciągłość władzy wykonawczej.

Wynika to z faktu systematycznego zdobywania wiedzy niezbędnej do opracowania strategii rozwoju gminy i konsekwentnej realizacji przyjętych programami wieloletnimi inwestycji.
Przekonanie radnych do realizacji zadań rozwojowych a nie zaspokajania potrzeb bieżących i ich partykularnych interesów wymaga wielkiej wiedzy, odpowiedzialności i autorytetu, których nie osiąga się tylko dlatego, że zostało się wybranym na funkcję wójta.
Do wytyczenia kierunków rozwoju niezbędna jest wiedza o potencjale rozwojowym gminy, jej mieszkańcach i możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na współfinansowanie zaplanowanych inwestycji.
Wójt gminy w odróżnieniu od Prezydenta RP jest odpowiedzialny nie tylko za wypełnianie funkcji reprezentacyjnych, ale przede wszystkim za realizację zadań własnych gminy i odpowiada bezpośrednio przed mieszkańcami za jakość świadczonych usług.
Od wójta wymaga się wiedzy, doświadczenia i umiejętności menedżerskich, które są niezbędne do kreowania rozwoju gminy.
Wprowadzenie dwu-kadencyjności w sprawowaniu funkcji wójta doprowadzi do wyeliminowania ludzi najbardziej oddanych rozwojowi swych małych ojczyzn, które tworzą całą Polskę.
Czyżby chodziło o wprowadzenie stagnacji do gmin i wykorzystywanie środków UE na realizację strategicznych celów rządowych?
Jak mamy przyjąć, my ludzie uczciwie pracujący przez wiele lat na rzecz rozwoju Polski i odnoszący sukcesy oraz uznanie mieszkańców i przedstawicieli rządów, te propozycje?
Jak się mają te propozycje do zapewnień PiS, że tylko przestępcy nie mogą w IV RP spać spokojnie?
Nagrodą za naszą uczciwą pracę ma być wyeliminowanie nas z życia publicznego.
Należy przypomnieć, że wcześniej wprowadzone ustawowe zakazy podjęcia pracy po zakończeniu kadencji praktycznie uniemożliwiają podjęcie jej na terenie własnej gminy.
Nagroda za dobrą uznaną przez mieszkańców pracę to banicja.
Jak to się ma do zapewnień sprawiedliwości państwa polskiego?
Jeszcze większe rozczarowanie i nasz zdecydowany protest budzi dalej idąca propozycja, aby wójtowie, którzy pełnią funkcje powyżej dwóch kadencji nie mogli ponownie kandydować w nadchodzących wyborach na funkcję wójta.
Uznajemy tę propozycję za niezgodną z podstawowymi kanonami prawa, że prawo nie działa wstecz i sprzeczne z Konstytucją RP gwarantującą wszystkim obywatelom równe prawa.

Te propozycje uznajemy za godzące w podstawy demokratycznego państwa i naruszające nasze prawa obywatelskie.
 
Związek Gmin Wiejskich RP zdecydowanie protestuje przeciwko tej propozycji uznając ją za działania czysto polityczne mające na celu przejęcie władzy w gminach po wyeliminowaniu wójtów, z którymi w sposób demokratyczny, zapewniony w bezpośrednich wyborach, nie da się wygrać.
 
Zwracamy także uwagę, że nastąpi zdecydowane osłabienie ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż, aby uzyskać uznanie wójtów z całej Polski do reprezentowania Związku trzeba wykazać się nieprzeciętnymi umiejętnościami, wiedzą i uznaniem osiągnięć we własnej gminie.
Zdecydowanie osłabimy pozycję samorządu terytorialnego w Komitecie Regionów UE, gdzie nasi doświadczeni koledzy pełnią odpowiedzialne funkcje. Tam także autorytet i uznanie zdobywa się poprzez doświadczenie i wiedzę, której nie nabywa się z momentem wyboru na funkcję wójta.
Z wyżej przedstawionych powodów wnosimy do wszystkich przedstawicieli polskiego parlamentu i Prezydenta RP o odrzucenie politycznych propozycji ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta jako szkodliwych, dla rozwoju polskiej demokracji, polskich gmin i niebezpiecznych dla równomiernego rozwoju państwa polskiego i poprawy warunków życia obywateli.
Wszyscy przyznają, że wprowadzenie demokracji do gmin jest największym sukcesem polskich przemian i rozwoju obszarów wiejskich i miejskich.
Psucie dotychczasowych osiągnięć tylko dla chęci sięgnięcia po władzę w polskich gminach przez partie rządzące uznajemy za szkodliwe dla Polski.


Przewodniczący
Związku Gmin Wiejskich RP
Mariusz Poznański

 
Poznań, dnia 20 lutego 2006 r.

Back To Top