skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 04.04.2006 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2006 r., przekazujące stanowisko I Regionalnego Kongresu Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie podziału środków w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, uprzejmie informuję, iż jak dotąd nie podjęto ostatecznej decyzji w tej sprawie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało trzy warianty podziału środków finansowych funduszy strukturalnych pomiędzy poszczególne województwa w ramach ww. programu, które zostały przekazane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośbą o wyrażenie opinii na temat podstawowych wariantów podziału tych środków.       
Wariant I – Algorytm 20/20/30/30 bazujący na następujących kryteriach:            
20% środków podzielone wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców,              
20% środków podzielone odwrotnie proporcjonalnie do wartości PKB na mieszkańca,
30% środków podzielone odwrotnie proporcjonalnie do gęstości zaludnienia,         
30% środków podzielone wprost proporcjonalnie do wielkości stopy bezrobocia według danych badania BAEL.
Zastosowanie takiego podziału środków finansowych pomiędzy 5 najbiedniejszych województw skutkuje znaczącym międzyregionalnym zróżnicowaniem wielkości wsparcia per capita, osiągającym maksymalnie wartość 1,44. Wariant ten, preferowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jest najkorzystniejszy dla województwa podlaskiego, gdyż zapewnia mu środki w wysokości 320 euro na l mieszkańca (średnia dla 5 województw wynosi 263 euro).                             
Wariant II – Cała kwota jest podzielona wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwie. Przy zastosowaniu takiego algorytmu nie występują zróżnicowania międzyregionalne w poziomie środków finansowych per capita.                        
Wariant III – Algorytm 60/40 bazujący na następujących kryteriach:                   
60% środków podzielone wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców,              
40% środków podzielone odwrotnie proporcjonalnie do wartości PKB na mieszkańca.  
Zastosowanie takiego podziału środków finansowych pomiędzy 5 najbiedniejszych województw skutkuje    niewielkim    międzyregionalnym    zróżnicowaniem    wielkości    wsparcia    per    capita, osiągającym maksymalnie wartość 1,14.         

   
Grażyna Gęsicka

Back To Top