skip to Main Content

Stanowisko w sprawie Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej i RPO województwa podlaskiego na lata 2007-2013

Dnia 19 stycznia 2007 r. wypracowano w sprawie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotyczące Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej i RPO województwa podlaskiego na lata 2007 – 2013. Poniżej jego treść.

 

Zebrani na spotkaniu Wójtowie i Burmistrzowie postulują wprowadzenie zmian w liście indykatywnej projektów przewidzianych do sfinansowania środkami Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej.
Naszym zdaniem Program powinien zawierać również możliwość realizacji projektów przez samorządy lokalne. Wątpliwe w naszym przekonaniu, z punktu widzenia celów Programu, jest umieszczenie na liście np. budowy obwodnic w ciągach dróg krajowych, co będzie skutkować finansowaniem programów sektorowych kosztem rozwoju regionów wschodnich.
W związku z powyższym wnioskujemy o podniesienie poziomu środków na rozwój lokalny o 20% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pozostawienie budżetu programu przeznaczonego na rozwój lokalny na poziomie 14% nie gwarantuje rozwoju gmin wiejskich, na terenie których zamieszkuje ponad 40% społeczności województwa podlaskiego, a wręcz pogłębi różnice rozwojowe.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top