skip to Main Content

XV Forum ZGWWP

  • Forum

W dniach 19 – 20 kwietnia 2007 r. odbyło się w Białowieży XV Forum ZGWWP. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich i nieczłonkowskich oraz kilkunastu gości.

Dyskutowano na temat aktualnych problemów kraju i województwa, duża uwagę przywiązywano do planowanego na 20 maja referendum w sprawie budowy obwodnicy w Dolinie Rospudy w Augustowie oraz ponownym wyborom do sejmiku województwa podlaskiego. Zebrani uznali iż inwestycje na terenie województwa wykorzystywane są do celów politycznych. Głos zabierali Wojewoda Podlaski, poseł ziemi podlaskiej Józef Piotr Klim.

Dyrektor Ołdakowski omówił plany inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz aktualny stan prac nad uruchomieniem nowych programów unijnych. Większość działań ruszy po ukonstytuowaniu się sejmiku.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku – inspektor Cezary Popow poruszył problem porządku publicznego i bezpieczeństwa na obszarach wiejskich. Powiadomił że Komendant Wojewódzki złożył w niosek o przejście na emeryturę. W tym zakresie zabrał głos również brygadier Andrzej Uściłowicz z Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku wraz z Lucyna Golonko – Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP omówili współpracę samorządów ze stażakami.Pani Mirosława Jaroszewicz-Łojewska omówiła działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ostatnim okresie i zamierzenia. Przeszkolono dużą grupę stażystów zatrudnionych w gminach do pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Ośrodek będzie świadczył pakiet usług doradczych według unijnej zasady cross – compliance, gdzie 80 % środków pokryje ARiMR.

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku szeroko przedstawili mechanizm wykupu wierzytelności jednostek samorządu terytorialnego jako formy finansowania inwestycji. Umowa wykupu nieruchomości zostanie zawarta między dwoma lub trzema stronami. Jest to korzystne zarówno dla samorządu ze względu na długi okres spłaty oraz znikome koszty, jak też dla inwestorów, którzy po zakończonej inwestycji otrzymują uzgodnione w umowie wynagrodzenie.

Prezes Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu Niemen Cezary Cieślukowski zachęcał natomiast do pozyskiwania środków na zadania związane ze współpracą przygraniczną. Jest to ciekawa oferta dla obszarów granicznych UE. Wysokość wsparcia to 85 %. Są tam programy przeznaczone na infrastrukturę „twardą” i „miękką”. W nieco gorszej sytuacji są gminy województwa łomżyńskiego, które będą mogły korzystać tylko z programów „większych”

Przypomniano o planowanej na 3 czerwca 2007 r. imprezie wystawowej gmin województwa podlaskiego w Warszawie. W związku z remontem Placu Zamkowego odbędzie się ona na Placu Teatralnym.

Wójt Gminy Białowieża – Albert Waldemar Litwinowicz przedstawił szeroko walory gminy Białowieża oraz problemy z jakimi samorząd musi walczyć. Chodzi tu głownie o trudności inwestycyjne.

 

Obecni na forum wójtowie i burmistrzowie z województwa podlaskiego postulują o:

  1. Niewykorzystywanie inwestycji na terenie województwa podlaskiego do bieżących celów politycznych, czym jest np. referendum w sprawie budowy obwodnicy w dolinie Rospudy.
  2. Niepowiększanie Białowieskiego Parku Narodowy (apel do Ministra Środowiska) i nieblokowanie inwestycji w tym rejonie. Gmina Białowieża planuje przeznaczyć pod zabudowę tereny na Polanie Białowieskiej, która sąsiaduje z rezerwatem ścisłym BPN. 
    Obecnie otulina BPN wynosi 3,2 tys. hektarów. Miałaby być powiększona o 536 hektarów ( o ok. 16 proc.) do 3,7 tys. ha: od strony Polany Białowieskiej, która przylega do rezerwatu ścisłego oraz na północy od strony Polany Masiewskiej.
    Zabudowę na części Polany Białowieskiej przewiduje konsultowane przez samorząd Białowieży Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Planu Przestrzennego gminy Białowieża.
  3. Nawiązanie współpracy z białoruskimi gminami (w dziedzinie weterynarii).
  4. Zwiększenie środków szczególnie na działania związane z budową wodociągów i kanalizacji w ramach RPO.
  5. Objęcie finansowaniem przez budżet państwa nauki w klasach zerowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

Back To Top