skip to Main Content

Stanowisko w sprawie utworzenia Rady Samorządu

ZGWWP dniia 11 lutego 2008 r. wysłał stanowisko do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Zygmunta Dworzańskiego w sprawie utworzenia Rady Samorządu. Poniżej jego treść.

 

W imieniu gmin będących członkami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam wniosek o podjęcie działań w celu utworzenia Rady Samorządu jako organu doradczo-opiniującego przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. W skład Rady wchodziliby wójtowie / burmistrzowie wyznaczeni po jednej osobie z każdego powiatu przez organizacje reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa. Ponadto do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności określania strategii i prowadzenie polityki rozwoju województwa, zatem w celu podejmowania właściwych decyzji niezbędne jest zasięganie opinii u praktyków tj. organów wykonawczych gmin. Utworzenie Rady Samorządu skróciłoby okres konsultacji i usprawniło proces decyzyjny.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top