skip to Main Content

Odpowiedź z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego z dnia 05.03.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 1 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia zapisu w brzmieniu ,.W przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach objętych interwencją PROW pomoc może być udzielona tylko wtedy, gdy beneficjent nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW” informuję, że zapis ten wynika z linii demarkacyjnej.
W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności. Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej finansowanych / funduszy Unii Europejskiej występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową. społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sfery przedsiębiorczości, B+R. innowacje, społeczeństwa informacyjnego, rozwoju zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy Unii Europejskiej. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania, na poziomie krajowym. takich rozwiązań, które wyraźnie określają zakres interwencji poszczególnych funduszy dlatego też zapisy programowe RPOWP muszą być zgodne / kryteriami linii demarkacyjnej.
Tzw. linia demarkacyjna uniemożliwia wielokrotne finansowanie określonych typów projektów, rozdziela interwencję pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria dotyczą zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, ich wartości, rodzaju beneficjenta.
Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. który zaakceptowany został prze/ Komisję Europejską w dniu 1 1 października 2007 r.. muszą być zgodne z zapisami linii demarkacyjnej.

 
Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Strukturalnych
Halina Dobosz

Back To Top