skip to Main Content

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

Dnia 17 kwietnia 2008 r. wypracowano stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Poniżej jego treść.

 

 
         
Uprzejmie prosimy o podjęcie działań zmierzających w kierunku zmian ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm./ które spowodują zniesienie obowiązku posiadania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych przez gminy na gruntach stanowiących własność komunalną.

Na terenie wielu gmin w Polsce, w tym także gmin z terenu województwa podlaskiego, występuje duża ilość dróg publicznych zakwalifikowanych jako drogi gminne oraz dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, wymagających nieustannych napraw a docelowo modernizacji i budowy nawierzchni utwardzonych.

Znaczną część nakładów na takie przedsięwzięcia stanowią rosnące koszty zakupu i transportu żwiru i piasku od przedsiębiorców posiadających koncesje.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów gminy nie mogą wydobywać kopalin pospolitych ze złóż znajdujących się na gruntach komunalnych, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy wydobywanie kopalin wykonywane inaczej niż koncesjonowana działalność gospodarcza jest zabronione i zagrożone sankcjami określonymi w Dziale VII, a gmina, nie posiadając statusu przedsiębiorcy, takiej koncesji uzyskać nie może.

Wydobywanie kopalin przez gminy nie ma charakteru działalności gospodarczej służy bowiem zaspakajaniu potrzeb wspólnoty i realizacji zadań własnych gminy, określonych art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm./ oraz innymi ustawami.

Celowym jest zatem, podobnie jak przy wykonywaniu działalności w zakresie usuwania odpadów, zniesienie obowiązku uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych przez gminy i jej jednostki organizacyjne, przy jednoczesnym określeniu podstawowych wymagań jakie gminy lub jej jednostki organizacyjne byłyby zobowiązane spełnić, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin oraz rekultywacji terenów po zakończeniu wydobycia.

Sygnalizowana przez nas zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze pozwoli gminom na szybszą niż dotychczas realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, oczekiwanych od wielu lat, służących poprawie jakości życia mieszkańców.

Jest to szczególnie uzasadnione w sytuacji pogarszających się dochodów samorządów wiejskich, jak również braku możliwości korzystania ze środków programów operacyjnych na drogi lokalne nie mające statusu dróg gminnych o znaczeniu dla regionu.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów
2. Maciej Nowicki – Minister Środowiska
3. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

Back To Top