skip to Main Content

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30.09.2008 r.

Ustosunkowując się do prośby zawartej w piśmie o sygnaturze 0011.02/09-08 z dnia 18 września 2008r. Zarząd Województwa Podlaskiego wyjaśnia:
Wnioskodawcy, którzy zadeklarowali się (zgodnie z nadesłanymi do 4 lipca 2008r. oświadczeniami) do uzupełnienia złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w odpowiedzi na zakończony już konkurs na działanie 2.1. rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, o dokumentację związaną z OOS do wymagań Unijnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wytycznych ministerialnych pt. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”, obowiązani są do dostarczenia tych dokumentów do dnia 31 października 2008 r. Instytucja Zarządzająca, ponad 2 miesiące temu, zwracała uwagę na konieczność rozpoczęcia procedury uzyskiwania stosownych decyzji/postanowień w trybie pilnym, w celu uniknięcia sugerowanej sytuacji niewywiązania się z terminowości dostarczenia wymaganej dokumentacji (informacje na stronie internetowe i rozesłane usługą „newsletter” z początkiem lipca br.).
Informowani byli również wszyscy Wnioskodawcy o skutkach wykreślenia projektu z listy wybranych projektów, bez możliwości ich poprawy, w przypadku niedostarczenia dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko, jak również wykrycia uchybień w postępowaniu OOS.
Jednocześnie wyjaśniamy, że do dnia 31 października 2008r. (tj. jeden dzień roboczy przed zakończeniem oceny merytorycznej wniosków) do Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, należy dostarczyć, wymagany w/w Wytycznymi:
•            Załącznik la – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ,
•            Załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000,
•            wraz  z  decyzją o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  niezbędną dokumentacją
związaną z OOŚ (Wytyczne – rozdział H. Dokumentowanie postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie)

Wnioskodawca zobowiązany jest również do dostarczenia aktualnej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednakże, zgodnie z przekazaną informacją, w przypadku jej braku powinien przedłożyć oświadczenie, że jest w trakcie jej uzyskiwania i sama decyzja o pozwoleniu na budowę dostarczona zostanie w terminie późniejszym do dnia podpisania umowy o dofinansowanie (tj. po zakończeniu oceny merytorycznej wniosku). Równocześnie dana została możliwość, w przypadku projektów dla których został nałożony obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydłużenia terminu jego dostarczenia – o czym również należy poinformować IZ i złożyć oświadczenie zawierające stosowne uzasadnienie.
Reasumując, czas dany na uzupełnienie (w tym przygotowanie) dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko był wystarczająco długi a podany termin ich dostarczenia jest realny i umożliwia wywiązanie się z nałożonych obowiązków.
                                               

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Ignacy Jasionowski

Back To Top