skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 15.10.2008 r.

Nawiązując do pisma Pana Przewodniczącego z dnia 18 września br., znak 0011.02/09-08, w którym wnioskuje Pan o pozostawienie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dotychczasowych strukturach, uprzejmie informuję, iż w obecnym projekcie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawierającym rozwiązania wynikające bezpośrednio z regulacji zawartych w projektowanej ustawie o finansach publicznych, nie przewiduje się zmian w zakresie funkcjonowania zarówno Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i wojewódzkich, gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Pragnę natomiast zauważyć – zgodnie z posiadaną wiedzą – że problematyka likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przekształcenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy, odpowiednio w państwową osobę prawną i samorządowe osoby prawne, zostanie uregulowana na gruncie przepisów obecnie projektowanej przez Ministra Środowiska ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
                                               

Sekretarz Stanu
Elżbieta Suchocka-Roguska

Back To Top