skip to Main Content

Radio Białystok o XX Forum ZGWWP

Data: 3 września 2009, 17:57
Artykuł pochodzi ze strony Radia Białystok.
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/21793

 

Obrady Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W związku z wystąpieniem z dnia 28 lipca br. w sprawie Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Problem niedoinwestowania sieci dróg lokalnych oraz skali związanych z tym potrzeb jednostek samorządu terytorialnego dotyczy obszaru całego kraju oraz obu szczebli samorządu lokalnego: gminnego i powiatowego. Ustanowiony uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. program wieloletni pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-20 1 T ma na celu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z przebudową, budową oraz remontami dróg powiatowych i gminnych. Wyniki pierwszego przeprowadzonego w ramach programu naboru wniosków o dofinansowanie potwierdzają znaczenie rządowego programu wieloletniego, jako ważnego instrumentu wsparcia gmin i powiatów, służącego wzmocnieniu ich zdolności inwestycyjnej w realizacji zadań z zakresu drogownictwa.
Na gruncie doświadczeń wynikających z wdrożenia Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 opracowano propozycje modyfikacji zapisów programu wieloletniego, które ujęte zostały w przygotowanym projekcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. Proponowane zmiany, które służyć mają usprawnieniu funkcjonowania programu w kolejnych latach jego realizacji, obejmują m.in. zróżnicowanie podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy województwa.
Obowiązujący dotychczas równy podział kwoty dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy województwa nie uwzględnia istotnych różnic wielkości oraz zaludnienia poszczególnych województw, a także rozmiaru sieci dróg lokalnych na ich obszarze. Prowadzi on do nierównomiernego zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, nadmiernie uprzywilejowując gminy i powiaty w mniejszych i słabiej zaludnionych województwach o niewielkich rozmiarem sieciach dróg lokalnych.
W celu skorelowania wielkości dotacji celowej z budżetu państwa ze zróżnicowaną skalą potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji drogowych projekt przewiduje na lata 2010-2011 podział środków dotacji pomiędzy województwa, uwzględniający powierzchnię i liczbę ludności województw oraz łączną długość znajdujących się na ich obszarze dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni. W proponowanym rozwiązaniu połowa ogólnej sumy dotacji celowej z budżetu państwa podlega równemu podziałowi pomiędzy województwa, natomiast pozostała kwota dzielona jest proporcjonalnie do średniej arytmetycznej wyznaczonych dla każdego województwa parametrów: ludnościowo — obszarowego i drogowego. Przewidziany w projekcie podział środków z budżetu państwa pomiędzy województwa stanowi zatem rozwiązanie kompromisowe pomiędzy obowiązującym dotychczas równym podziałem kwoty dotacji a podziałem w pełni proporcjonalnym do ustalonych parametrów.
Proponowana modyfikacja zapisów Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011 sprzyjać będzie osiągnięciu wyznaczonych przez Radę Ministrów celów oraz zakładanych efektów realizacji programu. W szczególności, zmienione zasady podziału dotacji celowej z budżetu państwa dla poszczególnych województw powinny służyć równomiernemu rozkładowi terytorialnemu efektów realizacji programu wieloletniego. Modyfikując zasady podziału dotacji celowej, przygotowany projekt nie przewiduje zarazem zmiany ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych. Bieżąca kondycja finansów publicznych oraz aktualny stan budżetu państwa nie pozwalają na rozważenie możliwości zwiększenia ogólnego wymiaru finansowego obowiązującego programu.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pragnę jednocześnie uprzejmie podziękować za przedstawione sugestie i propozycje dotyczące realizacji rządowego programu wieloletniego. (maa)

Back To Top